Откъсът от Физиолога е поместен в сайта като приложение. Преписите, които го съдържат, са представени по два начина - сравнени помежду им и в техния пълен текст. На първо място се намира прозорецът Сравнение между преписите, по-надолу - самите преписи, подредени азбучно, означени със сигла и съкратено название. Отварят се с кликване върху знака +. Прозорецът Сравнение между преписите представя паралелно всички преписи на текста на Откъса. Най-долният ред на сравнителния прозорец е снабден с номерация, която позволява да се посочи/ цитира всяко място от текста (напр. хльмь: Откъсът, (препис) Хил: 87). При всеки препис има рубрика с информация за местонахождението му, за състава и основните му особености, приведени са и данни за изследвания и издания на текста му. В отделен прозорец е издаден и текстът на Откъса по съответния препис в пълен вид.

Откъсът от Физиолога, който се състои от три слова - за феникса, за орела и за пеликана, се разпространява самостоятелно в средновековните балкански литератури. Съдържанието му пази в общи линии чертите на най-старата гръцка редакция на Физиолога, александрийската. Откритите гръцки паралели на словата в Коментара към Шестоднева на раннохристиянския писател Псевдо-Евстатий Антиохийски (ІV-V в.?) са съвсем малки фрагменти от неговия текст, при това поместени в различна последователност (пеликан - феникс - орел) (Стойкова 1989). Откъсът се среща в два типа ръкописи - едните са учителните сборници от типа на флорилегиите Хл 237, Хил 382 и РАН 310, а към другия тип спадат М и К. В първия тип сборници Откъсът е свързан със "Слово за безсмъртието на душата" на ранновизантийския писател Исидор Пелусиот († ок. 449 г.) и се помества след него. В състава на втория тип сборници Откъсът се помества самостоятелно. Олтяну смята, че в двата типа сборници Откъсът възхожда от различни гръцки източници, вж. Олтяну 1984: 46-47; Олтяну 1984а: 42. Сравнителното проучване на запазените преписи обаче показва, че те възхождат към общ протограф. Вж. Стойкова 1994: 45-51; Стойкова 1989. •

 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Откъсът от Физиолога: екземплум към поучение на Исидор Пелусиот. Гръцки текст: Псевдо-Евстатий Антиохийски. Преписи. Текстове
Website statistics: Currently 5 visitors are online. Unique visitors: 24557. Total visits: 588620. Daily visits: 255.
Your visits: 7. Your last visit was on 26 Jun 2017 (Mon) at 13:42 GMT from 54.158.31.120.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 24.06.2017 11:00:17.