На тази страница са представени преписите, които съдържат слова, компилирани от Втория и Третия превод на византийския Физиолог. Те са подредени азбучно, означени със сигла и съкратено название. Отварят се с кликване върху знака +. При всеки препис има рубрика За преписа, където се намират сведения за местонахождението му, за състава и основните му особености, привеждат се и данни за изследвания и издания на текста му. Към всеки препис има таблици, едната от които представя в азбучен ред съдържащите се в преписа слова, а в останалите е поместена съответна за преписа допълнителна информация.

Освен слова, които могат да се отнесат еднозначно към Първи превод, Втори превод или Трети превод (съотв.   една   от трите   преведени   от гръцки език версии на византийската редакция), в два от преписите - З и Н, са налице слова, чийто текст е компилиран от Втори превод и Трети превод. Става дума за четири слова от З и едно от Н, в които смесването на цели фрагменти или на отделни изрази и думи от двата превода могат да се проследят отчетливо. Подобни единични заимствания на елементи от единия превод в текст на другия могат да се срещнат и в някои други слова. Компилирането на текстове, характерен похват в средновековното литературно творчество, тук се улеснява от отворената традиция на творба като Физиолога, която допуска свободна намеса на книжовниците в текста. •

 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Смесени слова в южнославянския Физиолог. Структура и състав.
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24520. Total visits: 588301. Daily visits: 255.
Your visits: 6. Your last visit was on 23 Jun 2017 (Fri) at 05:17 GMT from 54.198.147.79.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:27.