Белград
Музей на Сръбската православна църква, Белград (МСПЦ), Музеj Српске православне цркве, Београд
  XVII в. (1628 г.)
  Г - МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100  { Грујић 100 }

Сборник с непостоянен състав от 1628 г., 134 л., 20 х 13,5 см, писан от йеромонах Даниил в Етрополския манастир "Варовитец".

Правопис: безюсов, двуеров, ресавски с черти, характерни за етрополското книжовно средище от ХVІІ в.

Съдържание: учителна и апокрифна литература - физиолог, няколко цикъла от кратки въпроси и отговори, популярни старозаветни и новозаветни апокрифни творби, поучения, проложно житие и чудеса на св. Николай Мирликийски и др. Според Милтенова (1986) има пълно съвпадение на съдържанието му с НБКМ - София, № 433 (Панагюрски сборник) (тук П) и сборника от Националната библиотека на Австрия - Виена, № 149 (тук W).

Описание: Изложба српске писане речи. Каталог. Народна библиотека СР Србије. Београд, 6 април 1973, № 260; Богдановић, Дм. Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (ХІ-ХVІІ века). Београд, 1982, № 358; Милтенова, А. Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник йеромонах Даниил. - Старобългарска литература, 19, 1986, 114-125 (аналитично описание).

Изследвания: Радославова (Петрова), Д. Репертоарът на българските ръкописни паметници от ХVІІ век като източник за проучване на книжовните средища. Докторска дисертация. София, 2010, 64-65.

Физиологът (л. 1а-15б) се отнася към Втория превод. •

Народна библиотека на Сърбия, Белград (НБС), Народна библиотека Србиjе, Београд
  XVI в. (посл. четв.)
  Б - НБС Белград 38  { Рс 38 }

Сборник с непостоянен състав, от последната четвърт на ХVІ в., 78 л., 15 х 10 см.

Правопис: безюсов, двуеров (ь, много рядко ъ), със сръбски езикови черти и следи от западнобългарски протограф.

Съдържание: главно учителна и апокрифна литература - житие на Марк Атински, някълко цикъла кратки въпроси и отговори, апокрифни творби от циклите за Авраам и за Кръстното дърво, Физиолог, чудеса на св. Николай Мирликийски, Премъдрост на Кирил Философ и др.

Описания: Кићовић, М. Рукописи Народне библиотеке у Београду. - Архивски алманах, 1, 1958, 49-80; Штављанин-Ђорђевић, Љ. Стари ћирилски рукописи Народне библиотеке Србије. - Библиотекар, 20, 1968, 321-423; Штављанин-Ђорђевић, Љ., М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић. Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије. Т. 1. Београд, 1986, 74-76.

Физиологът (л. 81-117) съдържа Третия превод. •

  XV в. (1485-1495 г.)
  Н - Ман. Николяц (Черна гора) 52  { Никољац 52 }

Сборник с непостоянен състав от 1485-1495 г., 477 л., 21 х 14 см, без начало. Произхожда от библиотеката на манастира Николяц, Черна гора, която днес се пази в Националната библиотека на Сърбия в Белград.

Правопис: безюсов, двуеров (предимно ь), със сръбски езикови черти и следи от български протограф.

Съдържание: пространна (над 60 произведения) компилация от разнородни източници - с панегиричен и с некалендарен състав, - апокрифи, патерични разкази, въпросо-ответни съчинения, жития, похвали, поучения, антилатински съчинения и др.

Описания: Мошин, В. Ћирилски рукописи у манастиру Никољцу код Бијелог Поља. - Историјски записи, 18, 1961, 697-698; Милтенова, А. Апокрифни произведения в манастирските сборници (Постановка на въпроса). - В: Кирило-Методиевски студии. Т. 3. С., 1986, 265-270 (аналитично описание); Станковић, Р. Датирање и водени знаци рукописних књига манастира Никољца. - Археографски прилози, 16, 1994, 182-183.

Изследвания: Милтенова, А. Към характеристиката на българската литература през ХV-ХVІІ в. Дисертация. С., 1982 (машинопис), 111-118.

Физиологът (л. 197б-208б) съдържа предимно слова от Втория превод; на л. 212а-213б са преписани от друг източник четири слова от Третия превод. •

Букурещ
Библиотека на Румънската академия, Букурещ (РА), Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
  XVI в.
  Р - РА Букурещ 310  { 310 }

Сборник от ХVІ в. 353 л., без край, 29 х 21 см. Писан във Влашко.

Правопис: едноеров, безюсов, сръбски; следи от голяма носовка насочват към български оригинал.

Съдържание: Слова и поучения от Йоан Златоуст, Исидор Пелусиот, Ипатий Ефески, Методий Филипийски, Маским Изповедник, Евсевий Кесарийски, Йоан Дамаскин и др., Лествица на Йоан Лествичник, апостолски поучения. Съставът на места показва близост с Изборника от 1073 г., но е по-близък до Хилендарския № 382 (Иванова 1979). Към същата група се отнася и РАН № 72 от началото на ХІV в., запазен фрагментарно (Mihălă 1977).

Описание: Panaitescu, P.P. Catalogul manuscriselor slavo-române si slave din Biblioteca Academiei Române. Vol. II. Bucureşti, 2003, 55-58; Яцимирский, А. И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. Санкт-Петербург, 1905 (Сб. ОРЯС, 79), 485-488, № 156;

Изследвания: Mihălă, G. Две копии Симеонова сборника в Библиотеке Румынской академии. - In: Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik. Ljubljana, 1977, 255-280; Иванова, Кл. За Хилендарския препис на първия Симеонов сборник. - Старобългарска литература, 5, 1979, 57-96; Вж. и Стойкова, А. Физиологът в южнославянските литератури. С., 1994, с. 47.

Физиологът (л. 29) съдържа т. нар. Откъс, в който три слова - за феникса, за орела и за пеликана, са обединени в общ текст-екземплум. •

Виена
Национална библиотека на Австрия, Виена (НБА), Österreichische Nationalbibliothek, Wien
  XVI в. (втора полов.)
  W - НБА Виена 149  { Cod. slav. 149 }

Сборник с непостоянен състав от втората половина на ХVІ в., 192 л., 20,5 х 14 см, български по произход.

Правопис: безюсов, но със спорадична поява на юсове, двуеров (предимно ь).

Съдържание: учителни и апокрифни съчинения - физиолог, правила от Номоканона, поучения, няколко цикъла въпросо-ответни творби, старозаветни и новозаветни апокрифи и др. По съдържание и текстологически особености сборникът е много близък до НБКМ - София, № 433 (Панагюрски сборник) (тук П) и до МСПЦ - Белград, № 100 (тук Г).

Описание: Яцимирский, А. И. Описание южнославянских и русских рукописей заграничных библиотек. 1. Виена, Берлин, Дрезден, Лейпциг, Мюнхен, Прага, Любляна. Петроград, 1921, 236-240, № 151; Birkfellner, G. Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich. Wien, 1976, 214-220. Вж. и Стойкова, А. Физиологът в южнославянските литеатури. С., 1994, с. 53.

Изследвания: Милтенова, А. Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник йеромонах Даниил. - Старобългарска литература, 19, 1986, 114-125.

Физиологът (л. 7а-26а) се отнася към Втория превод. •

Университетска библиотека, Виена (УБВ), Universitätsbibliothek, Wien
  XVI в. (1566 г.)
  В - УБВ Виена І 26054  { І 26054 }

Сборник с непостоянен състав от 1566 г., 78 л. (без начало и край), 18,7 х 12,5 см.

Правопис: безюсов, двуеров (предимно ъ), език с български езикови черти.

Съдържание: главно монашески четива - правила от Номоканона, патерични разкази, поучения, апокрифи, въпросо-ответни съчинения, физиолог, гадателни книги и др.

Описание: Birkfellner, G. Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich. Wien, 1976, 210-214.

Изследвания: Милтенова, А. Към характеристиката на българската литература през ХV-ХVІІ в. (Сборници със смесено съдържание). Докторска дисертация. София, 1982, 148-154.

Физиологът (13а-28а) се отнася към Третия превод. •

Загреб
Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, Загреб (ХАЗУ), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
  XVI в. (първа четв.)
  З - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20  { Kukuljević ІІІ.а.20 }

Сборник с непостоянен състав от първата третина на ХVІ в., 136 л., 12,7 х 19 см; в началото липсват 204 л., има много липси и вътре; сръбски по произход.

Правопис: безюсов, двуеров със сръбски езикови особености.

Съдържание: Сръбски родослов, летопис, физиолог, слова и отделни жития, чудеса на св. Никола, апокрифи, въпросо-ответни съчинения, гадателни книги.

Описания: Jagić, V. Ćirilski sbornik XVI -XVII stoleća u biblioteci Kukuljevićevoj. - Književnik, 3, 1866, 121-131; Novaković, St. Građa za srpskog ljetopisca. - Starine, 9, 1877, 60-90; Цонев, Б. Кирилски ръкописи и старопечатни книги в Загреб. - Сборник на БАН, 1 ,1913, с. 38; Mošin, V. Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. 1. Zagreb, 1955, 73-75, No 34.

Физиологът (л. 13а-31б) е компилиран препис, който съдържа слова от Втория и Третия превод, както и Смесени слова, компилирани от двата превода. •

Клуж-Напока
Библиотека на Румънската академия, Клуж-Напока (РА КН), Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca
  XVI в. (втора полов.)
  К - РА Клуж Напока 25  { 25 }

Сборник с непостоянен състав от втората половина на ХVІ в.

Правопис: двуеров, двуюсов. Преписан от български протограф вероятно във Влашко.

Съдържание: главно апокрифи, повестта Стефанит и Ихнилат и др. Близък по състав и текстологически особености до ръкопис № 1700 от РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) (тук М), с който е генеалогически свързан.

Описание: Linţa, E. Catalogul manuscriselor slavo-române din Cluj-Napoca. Bucureşti 1980, 180-183.

Изследвания: Яцимирский, А. И. К истории ложных молитв в южнославянской письменности. - Изв. ОРЯС, 18, 1913, 4, 109-111; Николова, Св. Повестта "Стефанит и Ихнилат" в българската средновековна литература и книжнина. - Palaeobulgarica, 14, 1990, 3, с. 31, бел. 48.

Физиологът (л. 43а-57а) е представен от слова на три различни редакции - т. нар. Откъс е поместен непосредствено пред компилативен препис, съставен от слова от Първия и Втория превод. •

Копенхаген
Кралска библиотека, Копенхаген (КБК), Det Kongelige Bibliotek, København
  XVII в. (40-те г.)
  Х - КБК Копенхаген 553с  { Ny kongelig samling 553с }

Сборник от 40-те години на ХVІІ в., 770 л., руски по произход.

Правопис: двуеров, двуюсов; преписан от български оригинал (Svane 1993: 81).

Съдържание: апокрифи - Как се заченаха самовилите, Слово за Самсон, Кръчмарката Теофана, За прекрасния Йосиф и др., преписани вероятно от един и същи източник с физиолога; основната част от ръкописа съдържа руски летописни текстове, Слово на Даниил Заточник, послания на цар Иван Грозни, разкази за чудотворни икони и "хождения" до Цариград и Светите земи, описания на атонски манастири, Повест за царица Динара, Повест за Соломон и Китоврас и пр.

Описание: Svane, G. Slavonic Manuscripts in The Royal Library. A Catalogue. Copenhagen, 1993, 80-89 (онлайн издание). Уточнение на датировката: Бобров, А. Г. Копенгагенский сборник середины XVII в. и его вероятный составитель псковский стрелец Демидка Воинов. - Труды Отдела древнерусской литературы, 51, 1999, 463- 476.

Физиологът (л. 1а-30б) е руски препис на Втория южнославянски превод на Византийската редакция. •

Москва
Държавен исторически музей, Москва (ГИМ), Государственный исторический музей, Москва
  XVI в.
  Цар - ГИМ Царски 371  { Уваров 515 }

Сборник конволут от шест части от ХVІ в., 391 л., принадлежал по-рано на И. Н. Царски, руски по произход.

Съдържание: Шестата част, в която е поместен физиологът, съдържа още слово на Йоан Златоуст за умилението, житие на Симеон Стълпник, слово за убийството на пророк Захарий, Чудото на архангел Михаил в Хоня, слово за Рождество Богородично.

Описание: Леонид, архим. Систематическое описание славяно-российских рукописей А. С. Уварова. Т. 4. Москва, 1894, 49-51.

Изследванe: Карнеев, А. Материалы и заметки по литературной истории физиолога. Санкт Петербург, 1890 (издание на текста: ІІІ-ХVІ).

Физиологът (л. 367б-375б) е руски препис на Първия превод. •

  XIV в. (1340-1350 г.)
  Хл - ГИМ Хлудов 237  { Хлудов 237 }

Сборник от 1340-1350 г., 305 л., български по произход.

Правопис: двуюсов, двуеров.

Съдържание: Патерични разкази, жития, слова и поучения от различни църковни отци, въпроси и отговори на Анастасий Синаит и др.

Описание: Попов, А. Каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. Москва, 1872, 462-475; Лихачев, Н. П. Палеогафическое значение бумажных водяных знаков. 1. Санкт-Петербург, ХСІХ-СІІІ. Николова, Св., М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999, № 74.

Изследвания: Николова, Св. Патеричните разкази в българската средновековна литература. С., 1980, 36-37; Миклас, Х. Къде са отишли парорийските ръкописи? - В: Търновска книжовна школа. Т. 5. Велико Търново, 1994, 29-43; Милтенова, А. Ранният флорилегий от Хилендарски сборник № 382 и българо-сръбските книжовни връзки през Средновековието. - В: Осам векова Хиландара. Историjа, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура. (Научни скупови САНУ, књ. XCV, Одељење историjских наука, књ. 27), Београд, 2000, 317-324.

Физиологът (л.267а) съдържа т. нар. Откъс, в който три слова - за феникса, за орела и за пеликана, са обединени в общ текст-екземплум. •

Руски държавен архив за древни актове, Москва (РГАДА), Российский государственный архив древних актов, Москва
  XIV в. (втора полов.)
  М - РГАДА Москва (Мазуринска сбирка)  { Мазуринское собрание 1700 }

Сборник с непостоянен състав, пергаментен, от втората половина на ХІV в., български по произход.

Правопис: двуюсов, двуеров.

Съдържание: главно апокрифи. Близък по състав и текстологически особености до К (РАН Клуж-Напока 25), с който е генеалогически свързан.

Описание: Турилов, А. А. Каталог славяно-русских рукописных книг ІХ-ХІV вв., хранящихся в ЦГАДА, СССР. Ч. 2. Москва, 1988, 302-305, № 154.

Физиологът (111а-113б) съдържа Първия превод; на л. 24а-24б е поместен препис на т. нар. Откъс от Физиолога с три слова - за феникса, за орела и за пеликана, обединени в общ текст. •

Оксфорд
Бодлеанска библиотека, Оксфорд (ББО), Bodleian Library, Oxford
  ХV в.
  O - ББО Оксфорд Oxon. Baroccianus Gr. 95  { MS. Baroccianus Graecus 95 }

Гръцки сборник от ХV в., 311 л.

Съдържание: Лексикон на Кирил Александрийски, богословски и граматически съчинения и др. Физиологът е поместен под името на Епифаний Кипърски. Той съдържа в началото Александрийската редакция, а след нея, без ново заглавие, следва преписът на Византийската редакция.

Описания: Coxe, H. O. Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae pars prima recensionem codicum Graecorum continens. Oxford, 1853 (reprinted with corrections, 1969).

Изследвания: Follieri, E. Byzantina et Italograeca: studi di filologia e di paleografia. Еd. A. A. Longo, L. Perria & A. Luzzi. Rome, 1997 (Storia e letteratura: raccolta di studi e testi, 195), p. 390, n. 20.

Физиологът (л. 234а-237б) от Византийската редакция е гръцки текст, много близък до Първия южнославянски превод. •

Прага
Национален музей, Прага (НМП), Národní muzeum, Praha
  XVII в. (1646 г.)
  Š - НМП Прага ІХ. Н. 16 (Š 19)  { ІХ. Н. 16 (Š 19) }

Сборник с непостоянен състав от 1646 г., 351 л, 14,5 х 10 см. Сръбски по произход.

Правопис: безюсов, едноеров (само ь).

Съдържание: Сказание за турските царе, летописи, родослови, номоканон и пенитенциални правила, слова и поучения, апокрифни съчинения, въпросо-ответни съчинения, откъс от житието на св. Йоан Милостиви, физиолог, тълкувания на Светата литургия, параклис на св. Богородица, монашески четива, Повест за кръстното дърво и др.

Описания: Яцимирский, А. И. Описание южнославянских и русских рукописей заграничных библиотек. - Сб. ОРЯС, 98, 1921, 814-828; Vašica, J., J. Vajs. Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze. Praha, 1957, № 151.

Физиологът (л. 240б-254б) се отнася към Втория превод. •

Света гора - Атон
Библиотека на манастира "Св. Пантелеймон" (Росикон), Света гора - Атон (БМП)
  XV в. (първа четв.)
  А - БМП Пантелеймон 22  { 22 }

Сборник от първата четвърт на ХV в., 311 л., 28 х 19 см. Има разбъркани листове; без край.

Правопис: безюсов, едноеров (само ь), сръбски.

Съдържание: жития на византийски и сръбски светци, слова и поучения, физиолог.

Описание: Tachiaos, A.-E. The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos. Los Angeles, 1981, No 22.

Физиологът (л. 283а-311б) съдържа единствения известен досега текст на Псевдо-Василиевата редакция в славянски превод. •

Библиотека на Хилендарския манастир, Света гора - Атон (ЛМХ)
  XIII в. (посл. четв.)
  Хил - ЛМХ Хилендар 382  { 382 }

Сборник от последната четвърт на ХІІІ в. , 259 л. пергамент, 35 х 27 см. 14 листа от сборника се намират в две руски книгохранилища (в БРАН, Санкт Петербург, и РГБ, Москва, вж. Иванова 1979: 57-58).

Правопис: безюсов, едноеров сръбски, със следи от български оригинал.

Съдържание: Съставът на сборника се разделя на две обособени една от друга части, писани от едни и същи преписвачи. Около половината от първата част на сборника се покрива със съдържанието на част от Изборника от 1073 г., а останалите произведения (сред които и Откъсът от Физиолога) са свързани с нея тематично; езикът и лексикалните им особености показват, че те без съмнение също са възникнали в книжовния кръг на цар Симеон (Иванова 1979: 59). Втората част съдържа флорилегий, чийто превод е също български и много ранен.

Описания: Matejic, M. Hilandar slavic codices. A checklist. Columbus, Ohio, 1976, p. 32; Богдановић, Д. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Т. 1. Београд, 1978, , № 382; Иванова, Кл. За Хилендарския препис на първия Симеонов сборник. - Старобългарска литература, 5, 1979, 57-96 (аналитично описание).

Изследвания: Милтенова, А. Ранният флорилегий от Хилендарски сборник № 382 и българо-сръбските книжовни връзки през Средновековието. - В: Осам векова Хиландара. Историjа, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура. (Научни скупови САНУ, књ. XCV, Одељење историjских наука, књ. 27), Београд, 2000, 317-324; Милтенова, А., Гетов, Д. Византийският паметник "Florilegium Mosquense" и неговите славянски преводи. - В: Международна конференция "Византийското културно наследство и Балканите". Сборник доклади. Пловдив, 2002, 305-320.

Физиологът (л. 20б) съдържа т. нар. Откъс, в който три слова - за феникса, за орела и за пеликана, са обединени в общ текст-екземплум. •

София
Научен архив на Българската академия на науките, София (БАН), НА - БАН
  XVIII в.
  Е - БАН София 86  { 86 (Еленски сборник) }

Сборник конволут от три части, писани по различно време - ХVІІ и ХVІІІ в. Третата част, в която се намира Физиологът, е писана през ХVІІІ в. 91 л., с отделни липси и около 70 скъсани листа, 20 х 14 см. Български , произхожда от гр. Елена.

Правопис: двуюсов, едноеров (главно ь).

Съдържание: І част: житие на св. Георги Софийски, съвети на баща към сина му; ІІ част: слова на Дамаскин Студит, житие и чудеса на св. Николай Мирликийски, откъс от Варлаам и Йоасаф, патерични разкази и др.; ІІІ част: физиолог, следват скъсани листове.

Описание: Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, 210-217.

Изследвания: Москов, М. Един нов дамаскин. - Българска сбирка, 11, 1904, 10, 628-634; Христосков, Д., М. Сл. Младенов. Един новооткрит български ръкопис от ХVІІ в. - Български език, 7, 1957, 228-237 (палеографски и езиков анализ).

Физиологът (л. 84б-90б, без край) се отнася към Втория превод. •

Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София (НБКМ), НБКМ
  XVI в. (втора полов.)
  Бел - НБКМ София 309  { 309 (Беляковски сборник) }

Сборник с непостоянен състав от втората половина на ХVІ в., 174 л., 18,5 х 13,5 см, без начало и край, на места в средата липсват листове, други са разбъркани; български по произход.

Правопис: безюсов, непоследователен едноеров (главно ь).

Съдържание: апокрифи, въпросо-ответни съчинения, поучения, патерични разкази, чудеса, гадателни книги. Ръкописът е повреден, но съдържанието му може да бъде възстановено въз основа на ръкопис № 17 от ЦСВП (тук Д), който е негово копие (Милтенова 1989).

Описания: Славейков, П. Р. Две български ръкописи. - Блъгарски книжици, 2, 1859, № 9, с. 259; № 13, с. 409; № 15, с. 481; Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 1. С., 1910, 254-257; Милтенова, А. Новооткрит "близнак" на Беляковския апокрифен сборник. - Palaeobulgarica, 13, 1989, № 3, 61-73 (аналитично описание и изследване).

Физиологът (160б-163б, 1а-3б) съдържа Втория превод. •

  XVI в. (втора полов.)
  П - НБКМ София 433  { 433 (Панагюрски сборник) }

Сборник с непостоянен състав от втората половина на ХVІ в., 172 л., 21 х 14,5 см., без край; български по произход.

Правопис: двуюсов, двуеров (предимно ь).

Съдържание: главно учителни и апокрифни съчинения - физиолог, няколко цикъла от кратки въпроси и отговори, популярни старозаветни и новозаветни апокрифни творби, поучения, патерични разкази и др. По съдържание и текстологически особености сборникът е много близък до ръкописите Cod. slav. 149 от Националната библиотека на Австрия - Виена, (тук W) и МСПЦ - Ббелград, № 100 (тук Г).

Описание: Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 1. С., 1910, 442-449; Христова, Б., Д. Караджова, С. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982, с. 138, № 366.

Изследвания: Милтенова, А. Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник йеромонах Даниил. - Старобългарска литература, 19, 1986, 114-125.

Физиологът (1а-11б) се отнася към Втория превод. •

  XV в. (втора полов.)
  Т - НБКМ София 677  { 677 (Тиквешки сборник) }

Сборник от втората половина на ХV в., 123 л., 21 х 14 см., няколко листа от средата липсват. Начов (1892) го отнася към ХVІІ в., според Цонев (1923) е от края на ХV в., а в сводния каталог на българските ръкописи (1982) е датиран през втората половина на ХV в. За датировката вж. и Антиќ 1971.

Правопис: безюсов, едноеров (само ь) със западнобългарски езикови черти. Според Цонев въпреки някои сръбски езикови черти езикът на сборника сочи българска първооснова и "е писан бездруго от българин, и то в областта на косовско-моравските говори - вероятно в Северна Македония" (Цонев 1923: 208).

Съдържание: главно учителна и апокрифна литература - новозаветни и старозаветни апокрифи, въпросо-ответни съчинения, физиолог, белетристични творби, патерични разкази, поучения и др.

Описания: Начов, Н. Тиквешки ръкопис. - СбНУ, 8, 1892, 389-418; 9, 1893, 85-160; 10, 1894, 69-195 (описание и пълно издание, без текста на физиолога); Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 2. С., 1923, 208-211; Антиќ, В. Околу датирането на Тиквешкиот зборник. - Македонски јазик, 22, 1971, 113-116; Христова, Б., Д. Караджова, С. Икономова. Български ръкописи от ХІ до ХVІІІ век, запазени в България. Каталог. Т. 1. С., 1982, с.83, № 197.

Физиологът (л. 47а-53а, без начало) се отнася към Третия превод. •

  XIX в. (началото)
  С - НБКМ София 1078  { 1078 }

Сборник с непостоянен състав от началото на ХІХ в. ., 89 л., без край, 30,5 х 20 см; български по произход.

Правопис: смесен с новобългарски черти, съдържа църковнославянизми, турцизми и следи от средногорски диалект.

Съдържание: Житие на св. Георги от Дамаскин Студит в новобългарски превод, апокрифи, патерични разкази, слова и жития без календарен ред, поучения, слово на св. Ефрем за Светата литургия, физиолог.

Описание: Стоянов, М., Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 3. С., 1964, 389-391.

Физиологът (л. 83а-89а) се отнася към Втория превод. •

Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", София (ЦСВП), ЦСВП
  XVIII в. (първа полов.)
  Д - ЦСВП София 17  { 17 }

Сборник с непостоянен състав от първата половина на ХVІІІ в., 151 л., 21,5 х 15 см; български по произход.

Правопис: безюсов, непоследователен двуеров (предимно ь), български.

Съдържание: апокрифи, въпросо-ответни съчинения, поучения, патерични разкази, чудеса, гадателни книги и др. Копие на Беляковския сборник - НБКМ 309 (тук Бел), направен по време, когато Бел е бил в добро състояние (Милтенова 1989).

Описание: Джурова, А., К. Станчев, С. Кендерова, Б. Христова, Г. Минчев, Е. Велковска. Славянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". Каталог за изложба. С., 1988, с. 9, № 17; Милтенова, А. Новооткрит "близнак" на Беляковския апокрифен сборник. - Palaeobulgarica, 13, 1989, 3, 61-73 (аналитично описание и изследване).

Физиологът (л. 29б-34б) съдържа Втория превод. •

Църковно-исторически и архивен институт, София (ЦИАИ), ЦИАИ
  XVI в. (втора полов.)
  Ц - ЦИАИ София 1161  { 1161 }

Сборник с непостоянен състав от втората половина на ХVІ в., 148 л., без начало и край, с липси и с разбъркани листове.

Правопис: безюсов, едноеров (само ь), със сръбски езикови черти и отделни българизми.

Съдържание: главно апокрифни и патерични творби, Солунска легенда, Чудо на св. Георги със змея, чудеса на св. Николай Мирликийски, разказ за Езоп, антилатински съчинения и др.

Описание: Милтенова, А. Към характеристиката на българската литература през ХV-ХVІІ в. (Сборници със смесено съдържание). Докторска дисертация. София, 1982, 376-379 (аналитично описание).

Изследвания: Кожухаров, Ст. Неизвестен препис на Солунската легенда. - Български език, 16, 1966, 491-494; Ангелов, Б. Ст. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. 2. С., 1967, 47-49.

Физиологът (81а-94б) съдържа Третия превод. •

 
© Ana Stoykova 1994, 2009-2012
Описание на ръкописите съдържащи преписи на Физиолога, градове, библиотеки, сигнатури, хронологичен ред, изследвания.
Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 24520. Total visits: 588306. Daily visits: 255.
Your visits: 11. Your last visit was on 23 Jun 2017 (Fri) at 05:17 GMT from 54.198.147.79.
Powered by Vssoft Engine 5.0 © 2008-2012. Valid HTML & CSS. Build 02.03.2012 21:22:23.