Beasts and birds: Vulture

Vulture

випъ, вепъ, сѹпъ

gr. γυπός
lat. fulvus

The vulture brings a stone to his female, so that she can lay an egg more easily.

O
 
O - Oxoniensis Baroccianus Gr. 95 (f. 234v)
Περὶ τοῦ γυπός.
῾Ο γὺψ, νεστεύει
ἡμέρας τεσσαράκοντα,
καὶ πάλιν,
ὅταν εὑρεθῇ ἐν βρώματι,
ἐσθίει λύτρας τεσσαράκοντα.
οὕτως καὶ σὺ,
ἄνθρωπε,
ἐνήστευσας ἡμέρας τεσσαράκοντα,
ἐν δὲ τῇ ἀναστάσει τοῦ κυρίου,
μὴ ἐκδώσεις ἑαυτὸν τῇ γαστριμαργίᾳ
ἵνα μὴ ἀπωλέσης τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν τὴν νηστείαν.
πῶς δὲ γινώσκει ὁ γύψ τοῖς βρώμασιν.
καθέζεται καὶ ὁρᾷ κατὰ τὸν νότον,
καὶ ὅτε γένηται θνῆσις ἐν οἵῳ δή τινι τόπῳ,
βάπτεται ὁ δεξιὸς ὄνυξ,
καὶ τότε γινώσκει ὅτι βρῶμα ἐγένετον,
καὶ τότε ὑψοῖ ἑαυτόν,
διὰ τοῦτο καὶ γὺψ ὀνομάζεται·
καὶ ὅτε ὑψωθῇ γίνεται εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ χροιὰ αἵματος ὡς νεφέλη,
καὶ πορεύεται αὐτὸς ὄπιθεν αὐτῆς τῆς χροιᾶς,
καὶ ὅτε πλησιάσει τοῖς βρώμασιν, ἀφίησιν αὐτὸν τὸ σημεῖον τῆς χροῖας,
καὶ βάλλει αὐτὸν κατὰ βάθος,
καὶ ἔρχεται εἰς τὸ βρῶμα τῶν σκωλήκων.
ὅτε δὲ γίνεται ἔγγυος, ποίους τρόπους ποιεῖ.
ἀπέρχεται ἐν τῇ καλλιᾷ αὐτοῦ ἐπωάζουσα ἡ θήλεια,
καὶ πορεύεται ὁ ἄρρην κατὰ τὸν νότον,
καὶ ἔστιν ἐκεῖ ῥάξος βαθύ,
καὶ λαμβάνει τὸν λίθον τὸν λεγόμενον κυόλιθον,
καὶ φέρει αὐτόν ἐν τῇ καλλιᾷ αὑτοῦ,
καὶ εὐθέως γεννᾷ ἕως οὗ δὲ πάλιν ἀπενέγκη τὸν λίθον εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ὁ ἄρρην
οὐκ ἐᾶται ἡ θήλεια τοῦ πόνου.
οὕτω καὶ σὺ, ἄνθρωπε,
ὅταν εἰσέλθῃ σοι ἁμαρτία,
ἀπόλυσον αὐτὴν εἰς τὸν ἴδιον τόπον, ὅθεν ἦλθεν,
καὶ εὐθέως ἀφεθήσεται ἀπὸ σοῦ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
W
Г
К
Š
Х
 
W - НБ Виена 149 (л. 13а-14а)
слоⷡ͡ ꙁа випа како еⷭ͡ житиїе еⷢ͡.
випь еⷭ͡ много
ꙁнающии лькавствїа
паⷱ͡ въсѣⷯ вещеи.
по хрьло и по велико
такомⷹ еⷭ͡ дѣло.
постит се
аще не ѡбрещеⷮ͡
снѣⷣ
 
ꙁа
.м҃. д͝ни
и паиⷦ͡
егⷣа ѡбрѣщеть
ꙁа м҃ литрь иꙁꙁѣда
 
та пльниⷮ .м҃. потⷭ͡а.
тако и ти беꙁꙋмни чл͝че
потиⷭ͡ши се .м҃. д͝ни
чекаеще
вьскрⷭ͡енїе гнⷭ͡е.
ть лꙋкавство агонисꙋеши
да иꙁгꙋбиⷲ͡ поⷭ͡ .м҃. д͝ни
да насосаши ꙁло
що си добро твориⷧ͡.
випь бо сѣдиⷮ
на непоколѣбимѣⷨ
мѣстѣ
на камеⷩ͡
гледающе
кь северꙋ вѣтрꙋ.
егⷣа
се ѹстроиⷮ где
мрьша
 
вапствает еⷭ͡ емꙋ
деснои ноѕѣ нокти
ѿ крьви скота того
та раꙁꙋмѣеть
ѿи мрьша еⷭ͡
вьсходиⷮ͡
на висинꙋ.
ꙁато випь нареⷱ͡т еⷭ͡.
ꙁане ѿ ꙁмлю
на висотꙋ
вьсходить
та се строить
прѣⷣ ниⷨ͡
бѣлѣгь дрꙋгӥ
яко ѕвѣꙁⷣа
велика.
перо на главѣ емⷹ
греⷣть
прⷣѣ
и ѿводиⷮ его
кь мрьши.
тако и випица
егⷣа приближает се
д͝нь рожⷣьнїю еи
сѣдить
на гнѣꙁⷣѣ
и не можеⷮ снести.
походиⷮ
випь
вь нѣкою ꙁемлю.
 
тамо еⷭ͡
пропаⷭ͡т
дьльбока.
и вьлаꙁиⷮ͡
вь проⷫ͡сⷶть
и вьꙁимаеть иꙁ гльбини
камеⷩ͡
и приносиⷮ
на гнѣꙁдо
тоⷢ͡ ради ражⷣа ражⷣаеть ! випица.
 
тогⷣа випь
ѿносиⷮ
камиⷦ͡ наѡпеⷮ.
 
тако и ти беꙁꙋмни ч͝лче,
егⷣа вьпаднеши вь грѣⷯ
и поидеши
вь тмꙋ кромешнꙋю.
 
ала блюди
 
 
и теци кь
врачю
да сцѣлиьⷮ твои ранни.
врачь бо еⷭ͡ ѹчитель
а ранна грѣси.
випь бо сѣди
на камⷩ͡
ѡжидающи
мьⷬ͡шь.
а ти ч͝лче
ѡжидаеши сьмрьть.
 
випь вьꙁимаеть
камень
ꙁа чедо свое.
а ти д͝ши своеͥ͡ агꙋнисѹиⷭ͡.
 
тебѣ бо еⷭ͡
мл͝тви цр͝ковнїю
 
сиротаⷨ͡.
ч͝лче ѹб͝гь сь богатїми сѫдит се.
 
ѹбогꙋ на помощь бꙋди.
г͝ь бо ꙋбогь бӥⷭ͡ ⁆
Г - МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100 (л. 5а-6а)
слово ꙁа вӏпа како ѥⷭ͡ житїе сего.
випь ѥⷭ͡ много
ꙁнающи лѹкавство
ѿ въсѣⷯ вещеи.
по хръло и по велико
томꙋ ѥⷭ͡ дѣло.
постит се
аще не ѡбрещеть
пищꙋ
 
ꙁа
.м҃. д͝нїи
и пакӥ
егда ѡбрѣщеть
ꙁа .м҃. д͝нїи литрꙋ иꙁѣда
еднꙋ на д͝нь
и наплъняеть м҃ поста.
тако и ти беꙁꙋмнӥи ч͝лче
постиши се м҃ д͝ни
чекающи
въскр͝сенїе г͝нѥ.
и лѹкавствꙋеши
да иꙁгѹбиши поⷭ͡ .м҃. д͝неи.
и да насосаши ꙁло
что си добро сътвориль.
вӥпь бо сѣдить
на непоколѣбимѣ
 
къмени.
гледающи
кь севѣрꙋ вѣтрꙋ.
егда
се сътворить где
мръша
 
вапсают се емꙋ
деснои ноѕѣ ноктӥ
ѿ кръвїи скота того
и раꙁꙋмѣеть
яко мрьша ѥⷭ͡.
въсходить
на вӥсотꙋ.
ꙁато вӥпь наричет се,
ꙁанѥ ѿ ꙁемлѥ
на вӥсотꙋ
въсходить
и ѹстраяеть се
прѣⷣ нӥⷨ
бѣлѣгь дрѹгӥи
яко ѕвѣꙁⷣа
велика.
перо на главѣ емꙋ
гредеть
прѣⷣ нӥⷨ
и ѿводиⷮ͡ его
кь мрьши.
тако и випица
егⷣа приближит се
д͝нь рожⷣенїа еѥ
сѣдить
на гнѣꙁⷣѣ
и не можеть снести.
походиⷮ͡
вӥпь
въ нѣкою ꙁелⷨю.
 
тамо ѥⷭ͡
пропасть
глъбока.
и вълаꙁить
въ пропасть
и въꙁимаеть иꙁ глъбинӥ
камень.
и приносить того
на гнѣꙁⷣо.
тогда ражⷣает вӥпица.
 
тогⷣа вӥпь
ѿносить
камень пакӥ
наѕаⷣ въ пропасть.
тако и тӥ беꙁꙋмнӥи ч͝лче.
егⷣа въпаднеши въ грѣⷯ
и поидеши
въ т‘мꙋ кромѣшнꙋю.
 
нъ блюди се
 
 
и теци кь ц͝ркви
врача
и исцѣлить ранӥ твое.
врачь бо еⷭ͡ ѹчитель
а ранӥ грѣсӥ.
вӥпь бо сѣдиⷮ͡
на камени
ѡжидающи
мръшꙋ.
а тӥ ч͝лче
ѡжидаеши съмрⷮ͡ь.
 
вӏпь въꙁӥмаеть
камень
ꙁа чедо свое.
а тӥ д͝ши своеи въꙁӥмаи.
 
тебѣ бо еⷭ͡ камень
мл͝твӥ цр͝ковнӥе и
млⷭ͡тиня
сӥротаⷨ.
ч͝лче ѹбогь сь богатӥⷨ сѹдит се.
 
ѹбогꙋ на помощь бѹди.
г͝ь бо ѹбогь бӥⷭ͡ ⁆
К - РАН Клуж-Напока 25 (л. 48а-49а)
притча ꙁа вӥпа.
вӥпь есть многа
ꙁнаѫщїа лъкавства.
ѿ въсѣⷯ вещеи
похӥтро и велико.
 
 
и аще не ѡбрѣщеть
сънѣдь.
прѣбӥваеть алче !
ꙁа
.м҃. д͝ни
и пакӥ
егда ѡбрѣщеть.
иꙁѣдаеть м҃ литръ мѣрӥ
м҃ тиⷨ днеⷨ
еже би било.
якоже и ч͝лкь лъкавӥи
постит сѧ м҃ д͝нїи поⷭ͡.
и ѡжидаеть
въск͝рсенїе х͝во.
и лъкав‘ство съплитаеть
и погꙋблѣеть въсѧ м҃ д͝невное
 
добротворенїе. и поⷭ͡.
и сѣдить вӥпь
на непоколѣбимѣмь
 
камени
ꙁрѧ
къ сѣверꙋ.
и егда
где сътворит сѧ
мръша,
и ѿ кръви тои
ѡкръвавлѣет сѧ
десное ꙁаноктїе.
 
и ꙋраꙁꙋмѣвь
 
въсходить
на вӥсотѫ.
и ѡ тоⷨ наричет сѧ вӥпь,
понеже ѿ/ ꙁемле
на вӥсотѫ летить
въсходѧ.
строит сѧ
прѣⷣ нимь
дрꙋгь бѣль !
яко ѕвѣꙁда
велика.
перо на главѣ емꙋ
грѧдеть
прѣⷣ нимь.
и ѿводить его
къ мръши.
тако и вӥпица.
егда приближает сѧ
д͝нь родити еи.
сѣдить
на гнѣꙁдѣ.
и не можеть снѣсти.
и ѿходить
вӥпь
въ нѣкои ꙁемли.
 
и тамо есть
пропасть велика а и
глъбока.
и вълѣꙁь
 
въꙁимаеть
камень
и приносить
къ гнѣꙁдꙋ.
и ꙋꙁрѣвшꙋ вӥпица камень.
въ тоⷨ часѣ сънѣсеть.
и пакӥ вӥпь въꙁемь
ѿносить
камень тъ
ѿнѫдꙋ же его бѣ въꙁѧль.
тако и тӥ беꙁꙋмнӥи ч͝лче.
аще грѣхь ꙋчинишь
въпаⷣне/ши
въ тъмѫ кромѣшнѫѧ
ѿчаав сѧ.
 
 
нѫ скоро
теци
къ врачю и спѣшно
да исцѣлишиши ! сѧ,
еже есть цр͝ковь.
 
вӥпь сѣдить бо
на камени,
ѡжидаѫ и съглѧдꙋ
мръши.
тӥ же ч͝лче
ѡжидаи съм͝ртнӥ чаⷭ͡,
и каи сѧ.
вӥпь бо приносить
камень.
ꙁа чѧдородїе
 
 
тебѣ же камень
правило цр͝ковное. и
потъщи
сѧ ѡ добродѣтели дшевнѣи.
 
 
и м͝лꙋ и нища и ꙋб͝га помоѕи.
и б͝ъ богать сӥи ѡбнища наⷭ͡ ради ⁆
Š - НМ Прага IX. H. 16 (л. 244а-245а)
.ѕ҃. прич‘та ѡ випѣ.
випь ѥⷭ͡ мноⷢ͡
имать лютоⷭ͡ть.
и ѿ васехь вещеи
крѣпьчаиши ѥⷭ͡. и
тако имат дело.
 
аще не ѡбрѣщеть
пищꙋ да снѣⷣт.
и поⷭ͡тит‘ се
 
.м҃. д͝ни.
 
 
 
 
 
тако и тӥ беꙁꙋⷨнїи чл͝вче
постиви се .м҃. д͝ни
ѡжиⷣающеи
вьскрьⷭ͡енїе гнⷭ͡е.
а лꙋкав‘стьво и неправⷣꙋ
не ѡтⷭ͡ав‘ляеши. и сиⷨ погꙋблаѥши поⷭ͡ть
 
и ваⷭ͡кꙋ добродетель твою.
випь сеⷣить
на непоколебимоⷨ
 
каменӥ
и ꙁрить
ка северꙋ.
егⷣа
ꙋꙁ‘рить гѣⷣ
мрьшꙋ,
 
и вьп‘саеть се. и/ похитить ю и
ѡкрьвавить нок‘ти
свое ѿ скота тоⷢ͡.
и тогⷣа раꙁꙋмеѥть
яко мрьша ѥⷭ͡.
и вьс‘ходить
на висотꙋ.
и тоⷢ͡ раⷣї випь наричет‘ се
ꙁане
на висотꙋ
вьс‘ходить,
и строит‘ се
прѣⷣ нимӥ
и дрꙋгӥ билегӥ !
яко ꙁвеꙁⷣа
велика,
перо на главе его.
и грѣⷣ
прѣⷣ ними.
и ѿводить его
кь мрьши.
тако и випица
егⷣа приближают‘ се
д͝нїи роⷣити еи
сеⷣить
на гнеꙁⷣѣ
и не можеть снеⷭ͡тӥ яице.
и ѿхоⷣить ꙋбо
випь
вь некою ꙁем‘лю.
и ѡбрѣщет
тамо некою
пропаⷭ͡ть
гльбокꙋ.
и вьходить
вь пропасть
иꙁ‘носить иꙁ‘ неѥ
камень
и приносить
на гнеꙁⷣо
и тогⷣа ражⷣаѥть вифица!.
 
тогⷣа пакӥ фипь !
ѿносить
камень
на меⷭ͡то своѥ.
тако и тӥ беꙁꙋм‘нїи чл͝вче
егⷣа паⷣѣши се вь грѣхь
тогⷣа походиши
вь т‘мꙋ кромеш‘нꙋю.
 
нь/ блюⷣї се
ч͝лче
и скоро
притеци
ка врачꙋ.
да исцелить ти ранӥ твоѥ.
врач‘ бо ти ѥⷭ͡ ꙋчитель
а ранӥ сꙋⷮ͡ грехӥ.
вифь бо сеⷣить
на каменӥ
ѡжидает
мрьше.
а тӥ ч͝лче
ѡжидаѥши сьмрьти.
 
вифь бо вьꙁимаѥть
камень иꙁ‘ пропасти
чеⷣь раⷣї своиⷯ.
а тӥ поспеши стежати д͝ши своѥи
веч‘нїе ѡбӥтелӥ.
тебе бо ѥⷭ͡ камень
мл͝т‘ва. и млⷭ͡тина
ка ꙋбогӥⷨ
и странолюбӥе.
и егⷣа виⷣши сꙋⷣѣща се ꙋбога сь богатиⷨ
не ваꙁ‘рїи, на лице и на богатаⷭ͡тьво.
нь ꙋбогꙋ бꙋⷣи на помощь.
б͝ь бо ꙋбогь бӥⷭ͡ нⷭ͡ь раⷣї ⁆
Х - КБ Копенхаген 553с (л. 20а-21б)
Слово ꙁа вӥпа.
Вӥпъ есть многѡ
ꙁнающи лꙋкав‘ст‘во
оⷮ всѣⷯ вещеи
пожрло и по великѡ.
тако емꙋ есть дѣло.
постити сѧ
аще не обрящетъ
снедь
 
ꙁа
.м҃. д‘нии. /
и паки
ег‘да обрящетъ
ꙁа .м҃. литръ иꙁъедаетъ
 
да наполня .м҃. посⷮ.
тако и тӥ беꙁꙋм‘нӥи ч͝лвче.
постиши сѧ .м҃. днии
чающе
воскрⷭ͡ния гⷭ͡нѧ.
тако лꙋкавс‘твꙋя егонисаеши,
та иꙁгꙋбиши поⷭ͡ .м҃. д‘нии
и ꙁа насосашь ꙁлѡ.
ч‘то еси доб‘ро сот‘ворилъ.
вӥпъ бо сѣдитъ
на непоколѣбимомь
 
камени
глѧдающе
к сѣверꙋ вет‘рꙋ.
ег‘да
ся ꙋст‘рои г‘дѣ
м͝рша
 
вап‘сꙋет‘ сѧ емꙋ
деснои ноꙁѣ нок‘тие
ѿ к‘рови скота тогѡ.
та раꙁꙋмѣетъ
ѡти м͝рша есть.
вос‘ходитъ
на вӥсинꙋ.
и ꙁатѡ вӥпъ наречеⷮ‘ сѧ
ꙁане ѿ ꙁем‘ля
на вӥсотꙋ
вос‘ходитъ.
да ся строитъ
преⷣ нимъ
бѣлѣгъ дрꙋги
яко и ꙁвѣꙁда
велика
перо на главе емꙋ.
гряде/тъ
преⷣ нимъ
ӏ оⷮводитъ его
ко м͝р‘ши.
тако ӏ вӥпица.
егда приб‘лижает‘ сѧ
д͝нь роⷤдению еѧ
сѣдитъ
на гнѣꙁдѣ
и не можетъ снѣс‘ть.
походитъ
вӥпъ
въ нѣкꙋю ꙁемлю.
 
тамо ес‘ть
прѡпас‘ть велиѧ.
 
ӏ влаꙁитъ
вѡ п‘ропас‘ть
ӏ вꙁимаетъ иꙁ глꙋбинӥ
камень
и принѡситъ его
на гнѣꙁдо.
того раⷣи раⷤдаетъ вӥпица.
 
тог‘да вӥпъ
оⷮноситъ
камень
на мѣс‘то.
тако и тӥ беꙁꙋм‘нӥи ч͝лвче.
ег‘да впадеши во грѣⷯ
ӏ поидеши
во т‘мꙋ к‘ромѣш‘нꙋю.
 
ала блюди
 
агонисаи
тецӥ
ко в‘рачю.
да иꙁцелитъ твоихъ ранъ.
в‘рачь бо ес‘ть ꙋчитеⷧ.
а грѣси ранӥ.
вӥпъ бо сѣдитъ
на камении
ожидающи
мръщꙋ.
а тӥ ч͝лвче
оꙁираеши см͝рти. /
 
вӥпъ воꙁимаетъ
камӥкъ
ꙁа чада своѧ.
а тӥ д͝ши своеи агонисаи.
 
тебѣ бо ес‘ть камеⷩ
молит‘вӥ ц͝рковнӥѧ
и мӏ͝стнѧ
сирѡтаⷨ.
ч͝лвкъ аще е ꙋбогъ ꙁ богатӥмъ сꙋдит‘ сѧ.
 
ꙋбогꙋ на помочь бꙋди.
о тебѣ гⷭ͡дь ꙋбогъ бӥсть ⁆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х // 20б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Š // 244б
 
 
 
 
 
 
К /48б/
 
 
 
 
 
 
Х // 21а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К /49а/
 
 
Š // 245а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х // 21б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
З
В
Б
Ц
 
З - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20 (л.19а-19б)
слово [....................].
Есть сѹпь
и дрѹгӥ вїипь
ѡба ѥдинь
ѹставь имать.
егⷣа ражⷣаеть ѡрьлӥца
яице
не можеть
его родити
донⷣеже
придеть
мѹжь ѥѥ
вь иѡвовѹ
пропасть
и донесеть
камение
ѿ пропастїи.
тогⷣа ражⷣаеть.
 
дрѹго дело ѥⷭ͡.
егⷣа не имать
хранѹ
постит се
.м҃. д͝ни.
да
егⷣа
ѡбрещеть
мрьшѹ
що би яль
ꙁа .м҃. д͝ни
тои иꙁедаеть
ꙁа единь днь.
г҃. дело его.
имать
перо на челѣ
и свѣтить
емѹ
вь нощи яко ꙁвеꙁⷣа
и явит се
 
крьвь
на ноктѹ
деснои ноꙁи/
поводить
его крьвь
где есть
мрьшь
сьтворила се
да се наясть.
такои и ти
беꙁѹмни чл͝вче
постиши се кь вьскрсению г͝ню
да егⷣа достигнешӥ
поспешаеши
да сьтвориши ꙁло
елико еси
добра сьтвориль.
нь пораꙁѹмеи
и не бѹди яко
и сѹпь б͝гѹ нашемѹ слаⷡ вь виеки. амїнь ⁆
В - УБ Виена І 26054 (л. 18б-19б)
[..........................].
естъ сѹпъ
и дрꙋги випъ
и ѡба единъ
ꙋставъ имаютъ.
егⷣа ражⷣаетъ птица
яицѣ
не можетъ
породити
донⷣеже
поидѣтъ
 
въ иѡвовꙋ
пропастъ
и донесетъ
каменъ
иꙁ пропасти.
тогⷣа ражⷣаетъ
випица.
дрꙋго дѣло его.
егⷣа не има
хранꙋ
поститеⷭ͡
.м҃. дни.
 
егⷣа
обрѣтаетъ
мръшꙋ
що би елъ
ꙁа .м҃. дни
то иꙁедаетъ
ꙁа еднꙋ нощъ.
г҃. дѣло.
иматъ
перо на чело
и светъ
емꙋ
яко ѕвѣꙁⷣа въ нощи.
и вявитъ
мꙋ се яко
кръвъ
въ нокти
дѣснои ноѕѣ
и поведѣтъ
его кръвъ
гⷣе се ѥⷭ͡
мръша
ꙋчинила
да ястъ.
тако и ти
беꙁꙋмни чл͝вче.
постишӥ се къ въскресенїю г͝нꙋ
да егⷣа достⷢ͡иⷩ͡шⷷ͡и
поспешаеши
да сътвориши ꙁло
колико си
добро сътвориль.
нъ раꙁꙋмеи
не бꙋди яко
и сꙋпъ и випъ ⁆
Б - НБС Белград 38 (л. 45а-46а)
слово ѡ сѹпѣ и ѡ випѣ.
єсть сѹпь
и дрѹга випь
ѡба єдинь
ѹставь имать.
єгⷣа ражⷣаеть ѡр‘лица
яице
не можеть
єго родити
дондѣже
придеть
мѹжь ѥє
вь иѡвовꙋ
пропасть
и донесеть
каменїе
ѡ пропасти
тогⷣа ражⷣаєть.
 
дрꙋ/го дѣло ѥⷭ͡
єгⷣа не имать
хранѹ
постит се
.м҃. д͝нӥ.
да
єгⷣа
ѡбрѣщеть
мрьшѹ
що би яль
ꙁа .м҃. д͝ни.
то иꙁѣдаєть
ꙁа єдинь д͝нь.
г҃. дѣло єго
имать
перо на челѣ
и свѣтить
ємꙋ
вь нощи яко и ꙁвѣꙁⷣа
и явит се
 
крьвь
на ноктѹ
деснои ноꙁѣ
и поводить
єго крьвь
гдѣ ѥⷭ͡
мрьша
сьтворила се
да се наясть.
тако и тӥ
беꙁѹмни ч͝лче.
постиши се кь вьскрⷭ͡ению гнⷭ͡ю
да єгⷣа достигнеши,
поспѣшаєши
да сьтвориши ꙁла
єлико єси
добра/ сьтвориль
на прораꙁѹмеи
и не бꙋди яко
и сѹпь. бѹ же ⁆
Ц - ЦИАИ София 1161 (л. 85б-86а)
слоⷡ͡ ꙁа сѹⷫ͡ и випа.
Ѡрьⷧ͡ ѥⷭ͡ сꙋⷫ͡
а дрүⷢ͡ випь
ѡба едиⷩ͡
ѹставь имата./
егⷣ͡а ражⷣ͡аѥть ѡрⷧ͡ица
яице
не можеⷮ͡
его родити
дондⷤь
идеть
мѹⷤ͡ ее
вь иѡ͝ве
пропасть
и донесеть
ками
ѿ пропасти.
тогⷣ͡а ражⷣ͡аеть.
 
дрѹⷢ͡ дѣло.
еже не имать
хране
постит се
.м҃. днїи
да
егⷣ͡а
ѡбрѣта
мрьшѹ
що би яль
ꙁа .м҃. дни
то иꙁеда
ꙁа единь д͝нь.
трѣтїе дѣло его
имаⷮ͡
перо на челѣ
свѣтить
 
яко и ꙁвѣꙁⷣ͡а вь нощи
и явить
мѹ се
крьⷡ͡
на ноктѣ
деснои ноꙁѣ
и поводить
его крьⷡ͡
геⷣ͡ се ѥⷭ͡
мрьша
сьтворила
да ясть.
тако и ти
беꙁꙋмнї члче
постиши се кь вьскрⷭ͡енїю гнⷭ͡ю
да егⷣ͡а достигнѣши
поспѣшашь
да сьтвориши ꙁло
елико си
добра сьтвориль
нѹ пораꙁꙋмѣї
и не бꙋди яко
сѹⷫ͡ ⁆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б // 45б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З // 19б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б // 46а
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Н
 
Н - Ман. Николяц (Черна гора) 52 (200б-201а)
[.....................]
Випь єⷭ͡ наиголѣмѣя вѣщь
вь лѣтающиⷯ вещѣⷯ всехь.
имать дѣла велїа вь себѣ.
того раⷣ нарицаєт се випь
.а҃. дѣло егово еⷭ͡
єгⷣа ражⷣаєть яица випица
не можеть того родити.
дондеже идеть випь вь горꙋ вь пропасть
и иꙁь дна принесеть камень.
тогⷣа ражⷣаєть яица
.в҃. видѣ єго .в҃.
поститеⷭ͡ .м҃. дни.
и єгⷣа обрѣтаєть мрьшꙋ.
иꙁедаеⷮ/ .м҃.тимь дн͝емь хранѹ
тако наврьшает єже єⷭ͡ постиль.
г҃. дѣло егово.
имать бѣлѣль!
єгⷣа сътворит се мрьша
явит се на десномь ноктѹ ємѹ крьвь.
ѿ скота тогⷪ͡.
того раⷣ поꙁнаваєт се гдѣ єⷭ͡ мрьша.
тако и тӥ беꙁꙋмни ч͝лче.
єгⷣа поносиши се и прїидеши на вьскрⷭ͡енїе.
не агонисѹи се яко и виⷫ͡‘.
да пакӥ то поⷭ͡ не иꙁгѹбӥши. льганми и клеветами.
и бѹдеⷮ͡ ни вь что же мѹка твоя.
випь бо противѹ врѣни ! творить.
а ти ч͝лче по что не мислиши ѡ сеⷠ͡ ⁆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н // 201а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127