Beasts and birds: Stag

Stag

еленъ

gr. ἔλαφος
lat. cervus

When the stag gets old, he devours a snake and then he seeks water to drink.

М
К
Цар
O
 
М - РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) 1700 (л. 111б)
приⷮча .в҃. о елени.
Еленъ живетъ
.н҃. лѣⷮ
и по семъ
ходитъ
 
по странамъ.
и ищетъ
 
 
ꙁъмиѫ.
да идеже
ѡбрѧщетъ ѫ
ѡблинѣвшѫѧ.
 
ѡбъѧхаетъ ѫ .г҃.
и пожретъ
ѫ.
и шеⷣши
пиетъ водѫ.
и аще не пиетъ водѫ
то абие ꙋмрет.
аще ли пиетъ водѫ.
то живъ бѫдет[..]
дрꙋгыхъ .н҃. лѣть.
 
да сего ради
реⷱ͡ пр͝ркъ
дв͝дъ.
и якоже
жѫдаетъ
еленъ
на источникы водныѫ.
 
та и ты чл͝вче
.г҃. обновлениа
имаш[.] въ себѣ.
кр͝щенїе.
покаание.
и нестхѣние.
да егда съгрѣшиши.
[....] въ цр͝ковъ.
къ источникѹ
 
 
книж[...]
и на
скаꙁанна пр͝рчъскаа.
и пи воды [...]вы.
сїрѣчъ комкание с͝тое ⁆
К - РАН Клуж-Напока 25 (л. 45а)
притча ѡ еленӥ.
Елень живеть
н҃ лѣть.
и
ходиⷮ
 
по странаⷯ
ище
 
 
ꙁмїѫ
егда же
ѡбрѣщеть е
ѡблинѣвшꙋ,
 
ѡбьѫхаеть е гⷳ͡.
и пожираеть
е.
и шеⷣ
пиеть водѫ.
понеже пивь,
не ꙋмреть.
 
нѫ живеть
дрꙋгӥⷯ н҃ лѣть.
не пив же ꙋмираеть.
того ради
и пррⷪ͡кь реⷱ͡
 
яко
желаеⷮ
елень
на источникӥ воднӥѧ.
 
тако и тӥ члче
.г҃. обновленїа
имаши въ себѣ.
крщⷭ͡енїе.
покаанїе.
и неистлѣнїе.
да егда съгрѣшиши.
теци въ цр͝ковь.
къ источникꙋ
жиꙁни.
иже еⷭ͡ поꙋченїе
книжное
и
скаꙁанїа пррⷪ͡чьскаа.
и пїи водӥ живӥ.
сирѣчь с͝тое причѧщенїе ⁆
Цар - ГИМ Москва 371 (л. 369а)
О лени !.
елень живеть
н҃ лѣⷮ.
и по сеⷨ
ходиⷮ
 
по странаⷯ
 
и во дрѧꙁгаⷯ горьскиⷯ пѹхае
 
ꙁмїи
да идеⷤ
налеꙁеⷮ ю
облинавшюю
трижⷣӥ
ѡбꙋхаеⷮ ю
и помѣтаетъ
ю.
и шедъ
пьеть водꙋ.
аще ли не пьеть
то ѹмираеⷮ.
аще испьеть
да живеⷮ
дрꙋгѹю н҃ лѣⷮ.
 
да сего дѣла
рече пррⷪкъ.
 
якоⷤ
желаеⷮ
елень
на источьники воднӥѧ.
 
тако и тӥ чл͝че
три ѡбновленїа
имаши в собѣ.
кр͝щенїе
покоанїе
и неистлѣнїе.
да егда согрѣшиши
тѣци ко цр͝кви
и ко источникꙋ
живѹ
 
книжнꙋ
и на
скаꙁанїе пррⷪческое
и пїи водӥ живӥ
сиречь с͝тое комканїе ⁆
O - Oxoniensis Baroccianus Gr. 95 (f. 234r)
Περὶ ἐλάφου.
ὁ ἔλαφος ζῇ
ἔτη πεντήκοντα,
καὶ μετὰ τοῦτο
γυρεύει
τὰς πηγάς καὶ τὰς νάπας καὶ τὰς ὕλας
τῶν ὀρέων
 
 
καὶ ὀσφραίνεται καὶ ἐσθίει τοὺς
ὄφεις
καὶ ὅπου
εὕρῃ
τρισέκδυτον
ὄφιν
ὀσφραίνεται
 
αὐτὸν
καὶ ἀπέρχεται
καὶ πίνει ὕδωρ.
εἴ δ᾿ οὐ πίῃ
πορευθὺς ψοφᾷ,
εἰ δὲ πίῃ
ζῇ
ἄλλα πεντήκοντα ἔτη.
 
καὶ διὰ τοῦτο
εἶπεν ὁ προφήτης.
 
ὃν τρόπον
ἐπιποθεῖ
ἡ ἔλαφος
ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,
οὕτως.
καὶ σὺ, ἄνθρωπε,
τρεῖς ἀνακαινίσεις
ἔχεις ἐν ἑαυτῷ,
βάπτισμα
καὶ μετάνοιαν
καὶ ἀφθαρσίαν.
καὶ ὅτε ἁμαρτήσῃς,
δράμε εἰς τὴν ἐκκλησίαν
καὶ εἰς τὰς φλέβας
 
 
τῶν γραφῶν
καὶ εἰς τὰς τῶν
προφητῶν ἑρμηνείας
καὶ πίε ὕδωρ ζῶν
ἤτοι τὸ ἅγιον δῶρον.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
П
W
Г
Н
Бел
Д
Е
С
Х
 
П - НБКМ 433 (Панагюрски) (л. 3б, без край)
 
слоⷡ͡ ѡ елени.
елень ѥⷭ͡ имѣѫщи
лѣпотѫ
вьꙁоромь дивиемь
и роꙁи его единолѣтни.
живеⷮ [------------]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W - НБ Виена 149 (л. 10б-11а)
 
слоⷡ͡ ѡ елени [................].
еленъ еⷭ͡ имѣеще
лѣпотꙋ
въꙁоромь дивїемь
и роꙁи его единолѣтни.
живеть лѣⷮ͡ .и҃.
 
пѡⷨ͡ тичеⷮ͡
прѣбръже гори и вь врьтпи и долове.
ѡбонѣваеще
въсѣⷨ͡ ѕвѣреⷨ͡
ложиа.
да где ѡбрѣтаеть
ꙁмїю
коя се еⷭ͡
трїщь сьвлачила
поꙁнаеⷮ͡
и раꙁꙋмѣеть ю.
рикаеть
трищь велми.
поставлѣеть си носъ
на дꙋпкꙋ
 
и поиметъ
д͝шꙋ в себѣ.
въꙁметъ въ ноꙁри ꙁмїю
и погльнеть ю.
того ради нареⷱ͡т се елень
ꙁане иꙁмеⷮ͡ ꙁмїю
ис камика
да аще бъдетъ ꙁмїа
въ каменї
и та ю не въꙁможеть не въꙁможеⷮ͡ ! иꙁети.
 
и ищеть
водꙋ
аще е и надалече
и носить
въ [ꙋ]стѣⷯ͡
и ꙁаливаеть ложїе ꙁмїе,
та ю иꙁметь
и погльнеⷮ͡ ноꙁⷣрими.
аще
не ѡбрещеⷮ
 
водѫ
скрⷪ͡о
да пиеть ѹмираеть.
аще ли ѡбрещеⷮ͡
и пиеⷮ͡ водꙋ
и живеть дрꙋгӥⷯ н҃ лѣⷮ͡.
ꙁа того ради прⷪ͡рⷪ͡къ двⷣъ глеⷮ͡
якоеⷤ елень жежаⷣеть
на истонⷱ͡ице воⷣ͡нїе
 
такѡ и тӥ беꙁꙋмни чл͝вче
тиⷬ͡ велики дѣла
даде ти б͝ь.
кр͝щенїе
и просвѣщенїе
и въꙁлюбленїе б͝жїе
покаанїе,
текьщꙋ еленꙋ на водꙋ
течи
на покаанїе
кь ѹчителю
на ѹченїемь.
вода еⷭ͡ б͝жїе
 
словеса напоенїе еⷭ͡
кь добрꙋ прѣдающи сѧ
жажⷣа еⷭ͡
мисли ѡ цр͝кви
да аще течеши вь цр͝ковь,
яко елень на води.
 
 
поновиши си дш͝ꙋ
ѿ грѣхь.
не тк͝мо ти нъ и сѣме твое
якⷪ͡ еленъ ѹмираеть
беꙁь водꙋ
та и ти
 
не любещи
б͝жїа страха
Г - МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100 (л. 3б-4а)
 
словѡ ѡ рогача сирѣⷱ͡ еленъ.
елень ѥⷭ͡ имѣе
лѣпотѹ
въꙁорѡⷨ дивїеⷨ
и рѡѕи его единолѣтнӥ.
живеть лѣть и҃.
 
потоⷨ͡ тичеⷮ͡
прѣбрьже, горӥ и врътпӥ и долѡве.
обонѣвае
въсѣⷨ͡ ѕвѣреⷨ͡
ложїа.
и егⷣа ѡбрещеⷮ͡
ꙁмїю
коя се ѥⷭⷭ͡
триⷳ͡ съвлачила,
поꙁнаеть
и раꙁꙋмѣеть.
рӥкаеть
велми триⷳ͡.
 
поставляет си нось
на дѹпкꙋ
 
и поимаеть
д͝шꙋ въ себѣ.
въꙁметь въ ноꙁⷣрӥ ꙁмїю
и поглънеть ю.
того раⷣ наричет се елень
ꙁанѥⷤ иꙁӥмаеть ꙁмїю
ис камика.
да аще бѹдеⷮ͡ ꙁмїа
въ камени
и не можеть иꙁвадити.
ѿходиⷮ͡
и ищеть
водꙋ
 
и приносить
въ ѹстѣⷯ
и ꙁаливаеть ложе ꙁмїи
и тогⷣа иꙁӥмаеⷮ͡
и поглътаеть ноꙁⷣрьми.
потоⷨ аще
не ѡбрещеⷮ͡
 
водꙋ
 
да пїеть, ѹмӥраеⷮ͡.
аще ли ѡбрещеть
водꙋ и пїеть
живеть дрѹгӥⷯ и҃ лѣⷮ͡.
тоⷢ͡ раⷣ г͝ла прⷪ͡рⷪ͡кь двⷣь
якоже желаеть елень
на истѡчникӥ вѡⷣнӥе,
 
тако и тӥ беꙁѹмнӥи ч͝лче
три велика дѣла
тебѣ даде б͝ь.
кр͝щенїе
и просвѣщенїе.
въꙁлюблѥници б͝жїи
покаанїе,
текꙋщꙋ еленꙋ на водꙋ.
теци и тӥ
на покаанїе
и кь ѹчителѥⷨ
на ѹченїе.
вода ѥⷭ͡ б͝жїа
 
словеса напїенїе ѥⷭ͡
кь добрꙋ прѣдающи се.
жежⷣа ѥⷭ͡
мӥсль ѡ цр͝кви.
да аще течеши кь ц͝ркви
яко елень на водꙋ
 
 
понѡвиши си д͝шꙋ
ѿ грѣⷯ.
не тъкмо тӥ нъ и сѣме твоⷷ͡
якоже елень ѹмираеть
беꙁ водꙋ.
тако и ти
 
не любещи
б͝жїа страха
Н - Ман. Николяц (Черна гора) 52 (л. 199а-199б)
 
[...................]
єлень еⷭ͡ имѣє
велїю лѣпотѹ
и вьꙁорь дивїи.
и роꙁи єго єдинолѣтни.
живеть лѣть .и҃.
єгⷣа сьстарѣєт се
потомь течеть
прѣбрьꙁо гори и долови и врьтопи
ѡбонявающи.
всѣмь ꙁвѣремь
ложища.
да єгⷣа ѡбрѣщеⷮ͡
ꙁмїю
коя се еⷭ͡
гⷳ͡. свⷧ͡ачила
поꙁнаваєть єю
и раꙁꙋмѣєть ю.
и рикаєть
.гⷳ͡. вел‘ми.
 
и нось поставить
на ꙋтлинѹ
ꙁмїи.
и поємлеть
д͝шѹ вь себе.
и вьꙁметь вь ноꙁⷣри ꙁмїю
и погльнеть ю.
того раⷣ єлень наречеⷭ͡.
ꙁанє иꙁимають ꙁмїю
ис камене.
аще ли
 
не можеть
 
ищеть
водѹ.
аще ли надалече еⷭ͡
носить водꙋ
вь ѹстѣⷯ
ꙁаливаєть ложе ꙁмїино.
и тако иꙁметь
и погльнеть ю.
аще
не ѡбрѣщеть
 
води
 
да пиеⷮ͡ то ꙋмреⷮ͡.
аще ли ѡбрѣщеть
водѹ пити.
то живь бѹдеⷮ/ и живеⷮ.
того раⷣ прⷪ͡рⷪ͡кь двⷣь реⷱ͡
якоже єлѣнь жедаєть
на источниⷦ͡ воднїє.
 
тако и тӥ беꙁѹмни ч͝лче
.г҃. велика дѣла
б͝ь дал‘ ти еⷭ͡ тебѣ.
кр͝щенїє
и прос͝щенїє
и вьꙁлюбленїє б͝жїє.
 
текѹще єленѹ на водꙋ
теци и тӥ
 
кь ꙋчителю
на покаанїє.
 
 
 
 
жежⷣѹ
и мисль кь цр͝квӥ
да аще течеши кь цр͝квѣ
 
на покаанїє
 
то иꙁмеши се
ѿ грѣха.
 
яко елѣнь ꙋмираеть
ѿ беꙁводїа.
тако
 
не боєще
ѿ страⷯ б͝жїа
Бел - НБКМ София 309 (л. 160б-161б)
 
слоⷡ͡ ѡ елени, ѡⷱ͡ блⷭ͡вӥ.
елень еⷭ͡ имѣющи
красотѹ
и вьꙁорь дивнїи.
 
и живет‘ .н҃. лѣⷮ.
егда сьстарает се
тогⷣа тичеть
прѣбрьжїе гори и долове
и облавляеть
вьсемь ѕвѣреⷨ
ложїе.
да егⷣа обрѣщеть
ꙁмїю
коа се
гⷳ͡ сьвлачила
поꙁнаваеть ю
и раꙁꙋмееть ю.
и рикаеⷮ
гⷳ͡
приничющїи яко воль.
и поставляеть нось
на исходѡⷨ
ꙁмїинѡⷨ
и поемлеⷮ
д͝шꙋ вь себѣ
и вьꙁӥмаеть ю вь ноꙁⷣри.
и погльнеть ю.
того раⷣї елень наричет се.
ꙁанѥ иꙁӥмаеть ꙁмїю.
 
да аще бꙋдеⷮ ꙁмїа
вь каменїи
не вьꙁможеть ю иꙁети.
 
ище
водꙋ.
аще и далече еⷭ͡
и носиⷮ͡ водꙋ
вь ѹстѣⷯ.
и ꙁаливает ложїе ꙁмїи.
иꙁмѣть ю
и погльнеⷮ ю.
да аще
не обрѣщеⷮ
елень
водӥ
 
да пїеть ѹмреⷮ.
аще ли ѡбрещеⷮ
 
живь бꙋдеть дрꙋѕѣⷯ .н҃. лѣⷮ.
того раⷣї реⷱ͡ пррⷪ͡кь двⷣь
якоже желаеть елень
на источникӥ воднӥе.
 
тако и тӥ беꙁꙋмнӥ ч͝лче
.г҃. вѣлика дѣла
дал‘ ти еⷭ͡ б͝ь
кр͝щенїе
и прос͝щенїе
и вьꙁлюблѥникь бӥти
б͝жїи.
текꙋщꙋ еленꙋ на водꙋ
теци и тӥ
на покаанїе
кь ѹчителю.
 
 
 
 
 
жежⷣа е ч͝лка
мӥсль ѡ ц͝ркве.
да аще текѹщїи
 
на покаанїе
въ цр͝ковь
цѣль бꙋдеши
ѿ грѣⷯ.
 
якоже бо елень ѹмираеть
беꙁ води
тако и тӥ
ѹмрѣши
не бое се
страха б͝жїа
аще ли боеши се не ѹмрѣши въ вѣкӥ тако раꙁѹмѣи ⁆
Д - ЦСВП София 17 (29б-30а)
 
слово ѡ лⷷ͡енӥи ѡ͝че блⷭ͡ви.
елень еⷭ͡ имѣющи
красотꙋ
и вьꙁорь див‘нїи.
 
и живеть .н҃. лѣⷮ.
егⷣа сьстарает‘ се
тогⷣа тичеть
прѣбрьжїе гори и долове.
и ѡблав‘ляеть
вьсемь ѕвѣремь
ложїе,
да егⷣа ѡбрѣщеть
ꙁмїю
коа се
.гⷳ͡. сьвлачила.
поꙁнаваеть ю
и раꙁѹмѣѥть ю.
и рикаеть
.гⷳ͡.
приничющїи яко воль.
и поставляеть нось
на исходомь
ꙁмїиноⷨ.
и поемⷧ͡еть
д͝шꙋ вь себѣ
и вьꙁимаеть ю вь ноꙁⷣри.
и погльнеть ю.
того ради елень наричет се.
ꙁане иꙁимаеть ꙁмїю.
 
да аще бѹдеть ꙁмїа
вь каменїи
не вьꙁможеть ю иꙁети.
 
ище
водꙋ
аще и далече еⷭ͡
и носить водꙋ
вь ѹстѣхь.
и ꙁаливаеть ложїе ꙁмїи.
иꙁмѣть ю
и погльнеть ю
да аще
не ѡбрѣщеть
елень
води
 
да пїеть ѹмреть.
аще ли ѡбрещеть
 
живь бꙋдеⷮ͡ дрѹѕѣⷯ .н҃. лѣⷮ͡.
того раⷣї реⷱ͡ пррⷪ͡кь двⷣь
якоже желаеть елень
на источники вонⷣїе.
 
тако и тӥ беꙁѹмнӥ ч͝лче
.г҃. вѣлика дѣла
дал‘ ти еⷭ͡ б͝ь.
кр͝щенїе
и прос͝щенӥе.
и вьꙁлюбленикь бити
б͝жїи.
текꙋщꙋ еленꙋ на водꙋ.
теци и тӥ
на покаанїе
кь ѹчителю
 
 
 
 
 
жежⷣа е чл͝ка
мисль ѡ ц͝ркве.
да аще текѹщїи
 
на покаанїе
вь цр͝ковь.
цѣль бꙋдеши
ѿ грѣхь.
 
якоже бо елень ѹмираеть
беꙁ води.
тако и ти
ѹмрѣши
не бое се
страха б͝жїа.
аще ли боещи се не ѹмрѣши вь вѣкӥ тако раꙁѹмѣи ⁆
Е - БАН София 86 (84б-85а)
слоⷡ͡ ѡ въсѣхь вещехъ ходѧщӥхъ.
слоⷡ͡ ѡ еленӥи како живеть.
елень еⷭ͡ имещи
лепотѫ великѫ
и вьꙁорь дивїи
имѧщӥ раꙁи ! единолѣтни.
живеть .и҃. лѣть.
егⷣа сьстарѣеть
пѫт[..]‘ течеть
по гораⷯ и по врьтьбаⷯ и по долови
ѡбанѣѫщӥ
вьсӥмь ѕвѣремь
ложїа.
да егда ѡбрещеть
ꙁмїѫ
коя се
гⷲ͡ сьвлачила
поꙁнаваеть ѫ
и раꙁꙋмѣтⷷь
и рикаеть
гⷲ͡ веⷧ͡ми
 
и потоⷨ ставить
на пѫти
ꙁмїѫ
и поемлеть
д͝шѫ кь себѣ
и вьꙁметь ꙁмїѧ вь ноꙁдри
и погньнеть ѫ.
того раⷣї елень наресⷱ͡ѧ
ꙁане иꙁӥмаеть ꙁмїѫ
ис камене.
да аще бѫдеть
вь камени
и не можеть иꙁетӥ ѫ
 
то ищеть
вѡдѫ.
да аще еⷭ͡ надалече
[..........]
вь ѹстеⷯ
и ꙁаливаеть [......
.....]ѣтаеть
а ꙁмїѫ погльнеть
[...............]
не ѡбрещеть
 
 
 
да пи[.........]еть.
аще ли ѡбреще[..
 
.........]ть дрꙋѕѣⷯ .н҃. лѣⷮ͡.
тоⷢ͡ [................] д͝вдь.
якѡ жѫдаетъ еленъ
на источникӥ вѡⷣ͡нїѫ
сицѣ желаѫть д͝ша моа к тебѣ б͝е.
тако и ти беꙁꙋмни чл͝вече
.г҃. великїѫ дѣла
дал ми еⷭ͡ б͝гь
кр͝щенїе вьꙁлюбленїе
и просвѣщенїе.
и вьꙁлюбленӥкь бивь
 
текѫщꙋ на вѡдꙋ еленꙋ
теци и тӥ
чл͝вче
кь ѹчителю
 
 
 
 
иже
жѫжⷣа ми дати еⷭ͡
мисль ѡ ц͝ркве.
да аще течеши вь цр͝коⷡ͡
 
на поклоненїе
и покаянїе
то поновиши сѧ
ѿ грѣхь своихь
 
якѡ и елень ѹмираеть
беꙁь води
тако и тӥ ч͝лче
погӥбнеши иже
не боѫщїи се
страха б͝жїа
С - НБКМ София 1078 (83а-83б)
 
 
елень есть имещи
лепотꙋ великꙋ
и поглеть дивӥ
имещи ꙁꙋбӥ единолетнӥ
и живее .и҃. гѡдинь.
и кѡга ѡстарее и
пꙋтемь тече
по гѡра и по брегове и по долове
и дꙋши
сичкӥ ѕвѣрӥѧ
сь носѡ.
егда найде
ѕмия
кѡя се е
.гⷲ͡. сьвлачила
поꙁнае ѧ
и раꙁꙋмее
и ревне
.гⷲ͡. високѡ
 
и пѡтѡмь ставить я
на пꙋти
ꙁмӥѧ
и поиме я соⷭ͡
д͝ша къ себѣ
и въꙁме ꙁмїя сь сь нꙋсѡ
и пѡгнете я.
тѡгѡ ради елень нарече сѧ
ꙁаради ꙁащѡтѡ ꙁеме ꙁмїа
ис камене.
да аще бꙋдетъ
въ камене
и не мѡже иꙁетї я
 
тѡи ищеть
вѡди.
да аще есть надалече
той носи
вь ꙋстехь
и ꙁалива и гнеꙁдѡ
иꙁметне я
а ꙁмїа погльне
да аще водꙋ
не ѡбрещеть
 
 
 
да пїеть тѡй ꙋмре.
аще ли ѡбрещеть
 
тѡй живее ѡще .н҃. гѡдинь.
тѡго ради рече пррⷪ͡кь д͝вдь
якѡ жидаеть елень
на истѡчницӥ вѡднӥѧ
сице желаеть д͝ша моѧ къ тебѣ б͝же.
Такѡ и тӥ беꙁꙋмнӥ чл͝вче
гⷲ͡ гѡлеми тӥ ѧ
даль б͝гь дела
крьщенїѧ воꙁлюбленїѧ
и просвещенїѧ
и воꙁлюбленикь бивь
 
текꙋщи на водꙋ еленꙋ
теци и тӥ
беꙁꙋмни ч͝лче
къ ꙋчителю
да ти даде да пїешь
 
 
 
 
 
мисль ѡ ц͝ркве.
да аще течеши чл͝вче въ цр͝кѡвь
 
на поклоненїѧ
и да се покаешь
а ти поⷣновишь
ѡ гресехь своихь
 
катѡ елень какѡ ꙋмира елень
беꙁ‘ вѡдꙋ
такѡ и тӥ чл͝вче
погибаешь иже
не боѧщи се
страха б͝жїа
Х - КБ Копенхаген 553с (л. 18а-18б, без начало)
[---------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----]
ӏ ꙁаливаетъ ложе ꙁ‘мии,
та ѧ иꙁметъ
и поглѡтитъ ю ноꙁⷣремь.
аще
не обрящетъ
 
водӥ
скоро
пити ꙋмираетъ./
аще ли обрящетъ
да пиетъ водꙋ
и живѣтъ дрꙋꙁѣⷯ .и҃. лѣтъ.
тогѡ раⷣї пророкъ д͝вдъ г͝ла.
яко елень жаⷤдеть
на ис‘точники воднӥя.
 
тако тӥ беꙁꙋм‘нӥи ч͝лвче.
т‘ри великаѧ дѣла
даде ти б͝гъ.
к͝рщения.
прос‘вѣщениѧ.
воꙁлюбленницӥ б͝жїи.
покаяние.
текꙋще еленю на водꙋ,
тецӥ
на покаяние
ко ꙋчителемъ
на ꙋч͝ние.
вода ес‘ть б͝жиѧ
словѣса.
слѡвѣса ес‘ть написание.
к добрꙋ предающе сѧ
жадаетъ
мӥсль оⷮ ц͝ркви.
да аще течеши во ц͝рковъ
яко елень на водү
 
 
поновити си д͝шꙋ
ѿ грѣⷯ.
не ток‘мо тӥ но и семя т‘вое.
яко елень ꙋмираетъ
беꙁ водӥ
тако и тои
 
не любѧ
с‘траха б͝жиѧ
 
Начало на Физиолога в Е и С
 
 
 
 
 
Оттук нататък в П липсват листове.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х // 18б
 
 
Н // 199б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
З
Т
В
Б
Ц
 
З - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20 (л. 20а-20б)
слово ѡ [................].
Елень имать
вьꙁорь дивїи
 
сьстарает се ꙁа .н҃. леⷮ.
егⷣа ѹсетить
старость
свою
ищеть по горахь
ꙁминѹ дѹпкꙋ
и ѡбонаеть.
 
да егⷣа ѡбрещеть ꙁмїю
еже се ѥⷭ͡ гⷲ͡
свачила!
и поꙁнаваеть ю
и копаеть ꙁемлю.
да аще ѥⷭ͡
вь каменѹ
носить водѹ
вь ѹстехь
и ꙁалевает.
да аще иꙁмета ю
поглитаета ю/
целю
и бегаеть
велико
вь водѹ
и погрѹꙁит се
 
все
и иꙁлеꙁь
лежить
на с͝лнцѹ .г҃. дни
и помлажⷣает се.
и бѹдеть
яко
единь
юнь.
такои и ти
беꙁѹмни
чл͝вче
помлажⷣаи се
милостинамїи
 
кь б͝гѹ
не ꙁнаеши
 
когⷣа раꙁбоиници придѹт
ѹловити
д͝шꙋ твою.
б͝гѹ н͝шемѹ слава вь веки. аⷨ͡ӏⷩ͡ ⁆
Т - НБКМ София 677 ( Тиквешки) (л. 48а )
[............................]
[.]лень ѥⷭ͡
чюдна вѣщь
и дивна
стараѥт‘ се ꙁа н҃ лѣⷮ
и ѥгда ѹсетить
старость
свою.
ищеть по гораⷯ
 
ѡбонаваѥть
ꙁминѹ дѹпкꙋ.
да ѥгⷣа ѡбрѣщеть ꙁмию
ѥже се ѥⷭ͡ гⷳ͡
свлачила
поꙁнавають ю.
и копаѥть ꙁемлю.
да ѥгⷣа ѥⷭ͡
вь камене
носить водѹ
вь ꙋстеⷯ
и ꙁаливаѥть.
да ѥгⷣа иꙁидеть
погльтнеть ю
 
и бѣгаѥть
вь водꙋ
велико.
и погрꙋꙁит се
вь воде
вьсь.
и иꙁлѣꙁь
и лежиⷮ
на с͝лнце г҃ дни и
и помлаждаѥт се
и бѹдеть
 
 
юнь.
такои и ти
 
чл͝вче
помлажда[...]
милостинами
и сльꙁами
кь б͝ѹ
не ꙁнаѥши
бо
когⷣа придѹть раꙁбоиници.
и ѹловеть
д͝шѹ твою ⁆
 
В - УБ Виена І 26054 (л. 20б)
[.............................].
еленъ иматъ
погледъ диви
 
състараетеⷭ͡ ꙁа .л҃. лѣⷮ.
егⷣа ꙋсетитъ
старосⷮъ
 
ищет по горах
 
и ѡмерисꙋⷮ
ꙁмїнꙋ дꙋпкꙋ.
да егⷣа ѡбрѣщетъ ꙁмїю
еже се гⷳ͡
свлачила
 
и копаеⷮ ꙁемлю.
да аще бꙋдѣтъ
въ камени
носитъ водꙋ
с ꙋста.
наливаⷮ.
да егⷣа иꙁълеꙁеⷮ
поглънеⷮъ
цѣлꙋ
и бегаетъ
въ водꙋ
вѣликꙋ
и погрꙋꙁитеⷭ͡
 
въсъ.
иꙁълеꙁеⷮ
и лежиⷮъ
на присое .г҃. дни
 
и бꙋдѣтъ
яко
 
младъ.
тако и ти
беꙁꙋмни
чл͝вче
помлади се
млⷭ͡тинами
и съⷧ͡ꙁами
къ б͝ꙋ./
ни ꙁнаеши
бо
когⷣа раꙁбоиници приидꙋтъ
и ꙋловѣть
д͝шꙋ твою ⁆
 
Б - НБС Белград 38 (л. 46б-47б)
слово ѡ єленѣ.
єлень имать
вьꙁорь див/нӥ.
 
сьстраєт се ꙁа .н҃. лѣть
єгⷣа ѹсѣтить
старость
свою
ищеть по горахь
ꙁмиинꙋ добкѹ
и ѡбонѣваєть
 
да єгⷣа ѡбрѣщеть ꙁмию
єже се ѥⷭ͡ .гⷳ͡.
свлачила
и поꙁнаваєть ю
и копаєть ꙁемлю.
да аще ѥⷭ͡
вь каменꙋ
носить водѹ
вь ѹстьхь
и ꙁаливаєть.
да аще иꙁметь ю
поглитаєть ю
цѣлѹ.
и бѣгаєть
велико
вь водꙋ
и погрꙋꙁит се
 
всь.
и иꙁлѣꙁь
лежить
на с͝лнци .г҃. д͝нӥ
и помлажⷣаєт се
и бꙋдеть
яко
єдинь
юнь.
тако и тӥ
беꙁѹмни
ч͝лче
помлажⷣаи се/
млⷭ͡тинями
и сльꙁами
кь б͝ꙋ
не ꙁнаєши
 
когⷣа раꙁбоиницͥ придѹть
ѹловити
д͝шѹ твою.
б͝ѹ же нашеⷨ͡ слава ⁆
Ц - ЦИАИ София 1161 (л. 87а-88а)
слоⷡ͡ ꙁа елена како ѥⷭ͡ житькь его.
Елень ѥⷭ͡ имаⷮ͡
вьꙁорь дївїи/
 
сьстараѣтеⷭ͡ ꙁа .н҃. лѣⷮ͡
и егⷣ͡а ѹсетить
старость
свою
ищеть по гораⷯ͡
 
ѡбонавающи
ꙁмїиню дѹбкѹ
да егⷣ͡а ѡбрѣтаѥть ꙁмїю
еже ѥⷭ͡ .гⷳ͡.
сьвлачила
поꙁнаеть ю
и копаеть ꙁемлю
да аще ѥⷭ͡
вь камени
носить водꙋ
вь ꙋстеⷯ͡
и ꙁаливаеть.
да егⷣ͡а иꙁметь ю
погльтаѥⷮ͡ ю
целѹ
и бегаѥть
вь водѹ
велико
и погрѹꙁитеⷭ͡
 
вьⷭ͡
иꙁлеꙁь
лежить
на с͝лнци .г҃. д͝ни
и помлажⷣ͡аѥтеⷭ͡
и бѹдеть
яко
едиⷩ͡
юнь.
тако и ти
беꙁѹмни
чл͝вче
помлажⷣ͡аи се
млⷭ͡тинями
и сльꙁами
кь б͝ѹ.
не ꙁнаѥши
бо
когⷣ͡а раꙁбоиници/ придѹⷮ͡
и ѹловеть
д͝шѹ твою ⁆
 
 
 
 
Б // 47а; Ц // 87б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З // 20б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б // 47б
 
 
В // 21а
 
 
Ц // 88а
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110