Beasts and birds: Pelican

Pelican

неѩсыть, неѫсӥтъ

gr. πελεκάν
lat. pelecanus

The pelican revives his young with his own blood.

М
Цар
 
М - РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) 1700 (л. 113а)
приⷮ .ꙁ. о неѫсӥти.
[..]сӥтъ естъ чѫдолюбива птица.
и сътварѣетъ птенцѧ своѫ.
и питаетъ ихъ.
ѡни же преплѧщи гриома биѫтъ ѫ по лицѹ.
ѡна же прогнѣвавшͥ сѧ хапетъ ихъ.
и хапѧщи ѹморитъ иⷯ.
и лежѫтъ мр͝твӥ.
и пакы расжаливши си плачет сѧ наⷣ ними.
и проврътитъ ребра своа и источитъ кръвъ своѫ на птенцѣ.
абие ѡживѫтъ.
тако и г͝ь нашь ӏ͝ү х͝с
ѿ їеүреи
ребра его прободенӥ бӥшѫ копиемъ.
и иꙁиде кръвъ и вода.
и ѡбнови въселенѫѧ
 
Цар - ГИМ Москва 371 (л. 370б )
Ѡ неясӥти.
неясӥтъ чадолюбива птаⷯ еⷭ͡.
 
 
 
проклеваеть бо жена ребра
птенцеⷨ своимъ.
 
а ѡнъ приходиⷮ ѿ кормли своеи.
проклюеⷮ ребра своѧ да исходѧщи кровь
оживлѧеⷮ птенца.
тако и г͝ь наш.
ѿ жидовъ
копїеⷨ ребра его прободоша.
иꙁӥиде кровь и вода.
и ѡживи вселенѹю
сиречь ѹм͝ршаа.
сего дѣла и реⷱ пррⷪкъ. яко ѹподобих сѧ неясӥти пꙋстӥннѣи ⁆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84