Beasts and birds: Partridge

Partridge

еребица, ерѧбица, яребица

gr. πέρδιξ
lat. perdix

The partridge steals the eggs of other birds and carries them to her nest.

М
К
Цар
O
 
М - РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) 1700 (л. 112б)
приⷮча .е҃. ѡ ерѧбици.
Ерѧбица
многа яица полагаеть
на гнѣꙁдѣ своемъ
и чѧдомъ
своимъ любива.
та идетъ
и чюжⷣе
гнѣꙁдо
и ꙋкрадетъ
яица ихъ.
 
тако и ти чловече.
елико богатӥ то
бе[...]ши.
и състоит ти
не имаши ситости.
нѫ еси на въсе не ситъ ⁆
К - РАН Клуж-Напока 25 (л. 45б-46а)
притча ѡ еребици.
Еребица
многа яица полагаеть
на гнѣꙁдѣ своемь.
и чедоⷨ
своиⷨ лю/бима.
и та идеⷮ
на чюждее
гнѣꙁдо
и крадеть
яица ѡна.
 
тако и тӥ ч͝лче.
елико богатъство
береⷲ͡
и състоит‘ ти
не имаши сӥтости.
нь еси на въсе не сӥть ⁆
Цар - ГИМ Москва 371 (л. 370а)
Ѡ ирѧби.
ирѧбь
много яець пологаеⷮ
на гнѣꙁде своеⷨ.
любива же
и чадоⷨ своиⷨ.
да идеⷮ
на чюжⷣа
гнѣꙁда
и крадеⷮ
яица ихъ.
да сѧ ѹмножать чада еѧ.
тако и тӥ ч͝лче.
елико богатьство
сбираеши
 
не имаши сӥти.
но еси на все не сӥтъ ⁆
O - Oxoniensis Baroccianus Gr. 95 (f. 235r-235v)
Περὶ πέρδικος.
῾Ο πέρδιξ,
ζῷα πολλὰ ἀποτίθησιν
ἐν τῇ καλλιᾷ αὐτῆς.
ἔστι δὲ
φιλότεκνος
καὶ ἀπέρχεται
καὶ ἐν ἑτέραις
καλλιᾷ
καὶ κλέπτει
τὰ ὠὰ αὐτῶν.
ὅπως πληθυνθῶσιν τὰ νοσσία ἑαυτῆς.
οὕτω καὶ σὺ ἄνθρωπε,
ὅσον πλοῦτον ἐὰν
συνάξεις
 
οὐκ ἔχεις αὐτάρκειαν,
ἀλλ᾿ εἰς πάντα ἀκόρεστος.
 
 
 
 
 
 
К // 46а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
П
W
Г
Н
Š
Бел
Д
Е
С
Х
 
П - НБКМ 433 (Панагюрски) (л. 4а, без начало)
[--------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------]
 
мѣхь
надѹвень ѥⷭ͡.
мѣхь надѹвень
виⷣт сѫ пльнь
да егⷣа пѹстиши
не виⷣиши
пльнь ѥⷭ͡
 
тако и
 
чл͝вкь хваливь
 
ни чл͝вки наслажⷣаеть
то ни себѣ
нѫ б͝а любӥ ⁆
W - НБ Виена 149 (л. 17б-18а)
слоⷡ͡ ꙁа еребї[ци].
еребица еⷭ͡ многочьдна вещь.
егⷣа сьтворить
гнѣꙁⷣо себѣ.
еребица
ражⷣаеть
яїца себѣ
не доситиⷮ своа.
 
нъ ходиьⷮ
и крадеⷮ
яица
 
иꙁ ино гнѣꙁⷣо.
 
 
 
яко тако еⷭ͡.
 
ꙁато еребица нареⷱ͡т се.
ꙁа не досит ѣи яица своа
нъ и чюжⷣа
въꙁимать кь себѣ.
тако и ти беꙁꙋмни чл͝че.
егⷣа сътвориши млⷭ͡тиню
 
 
теци
иномꙋ
исповѣдаи се
и напльни
си срⷣце
а не похвали се
 
понеже хваливь чл͝кь
яко и
мѣⷯ
надѹень еⷭ͡.
мѣхь надꙋенъ
виⷣт се пльнь
да егⷣа пѹстиши
не виⷣши
пльнь еⷭ͡
 
тако и
 
чл͝кь хваливь
 
ни члв͝ки наслажⷣаеⷮ
то ни себѣ
нъ ни б͝ь любить его ⁆
Г - МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100 (л. 7б-8а)
слоⷡ͡ ꙁа еребицꙋ.
еребица ѥⷭ͡ мноⷢчеⷣна вещь.
егда сътворить
гнѣꙁⷣо себѣ.
еребица
ражⷣаеть
яица себѣ.
и не досӥщает се
съ своя яица
нъ ходить
и крадеⷮ͡
чюжⷣа яица себѣ
 
иꙁ иного гнѣꙁⷣа.
 
 
 
 
 
ꙁато еребица ꙁовет се,
ꙁанѥ не досӥтит се съ своя яица
нъ чюжⷣаа
въꙁӥмаѥть себѣ.
тако и тӥ беꙁꙋмнӥи ч͝лче.
егⷣа сътвориши млⷭ͡тиню
 
 
теци
кь иномꙋ
и исповѣдаи се
и наплъни
се срⷣце
а не похвали се
 
понѥже хваливь ч͝лкь
яко
мѣⷯ
надꙋⷮ еⷭ͡.
 
виⷣт се плънь
да егда пѹстиши
не имаⷮ
нищо.
 
тако и
 
ч͝лкь хваливь ѥⷭ͡.
 
ни ч͝лкӥ наслажⷣаеть
ни себѣ.
нъ плънь ѥⷭ͡ [...]кое ꙁлобӥ ⁆
Н - Ман. Николяц (Черна гора) 52 (л. 203а-203б)
[..................].
Еребица еⷭ͡ чедолюбива.
єгⷣа сьтворить
гнѣꙁⷣо себѣ.
 
и ражⷣаєть
яица своя.
и недосить бꙋдеть
єи яица своя
и ꙋходить
и ꙋкрадеть
и инѣⷯ.
и доносить
на гнѣꙁⷣо свое.
 
и раⷣүет се ѡ нӥⷯ
 
яко родила иⷯ єⷭ͡.
 
ꙁато єребица нарицает се.
яко не досить еⷭ͡ своя
нь и чюжⷣа
прѣбӥраеть.
тако и тӥ беꙁꙋмни ч͝лче.
єгⷣа сьтворииⷲ͡ млⷭ͡тиню.
 
 
теци
кь инои
ꙁаповѣди.
и напльни
срⷣце своє.
не р‘ци яко
досить сьтворихь.
понеже хваливь ч͝лкь єⷭ͡
яко
мѣⷯ
надꙋвень.
 
виⷣт се мнеще нечто.
єгда пѹстиши
не виⷣши
что єⷭ͡ в немь бӥло.
 
тако и ти
беꙁѹмни
ч͝лче хвалеще се
 
ни ч͝лкӥ наслѣдиши
ни д͝ши си добро/ сьтвориши.
ѿ б͝а таино любити ⁆
Š - НМ Прага ІХ. Н. 16 (Š 19) (л. 249б-250а)
.г͝ӏ. прич‘та ѡ ярѣбици.
ярѣбица ѥⷭ͡ мноⷢ͡ чеⷣьнаа вещъ
егⷣа сьвїеть
гнеꙁⷣо свое/
 
и ражⷣаѥть
яица своя
и несита ѥⷭ͡
своиⷯ яициⷯ
нь идеть
и покраⷣѣть
и чꙋжⷣая яица
и приносить
на гнеꙁⷣо своѥ.
 
и веⷭ͡лит‘ се ѡ ниⷯ
 
якоже и ѡ ражⷣающїиⷯ
и иꙁ‘лежеть всеⷯ вь кꙋпе.
тоⷢ͡ раⷣї наричет‘ се ярѣбӥца.
ꙁа неситотⷭ͡ь
тꙋжⷣихь яиць.
привлачещиⷯ ка сѣⷠ͡.
тако и тӥ беꙁꙋⷨнїи ч͝лче
егⷣа сьтвориши млⷭ͡тиню.
не исповедаи
 
нь теци
и еще
сьтворити.
и напльнитӥ
срⷣце.
а не похвалити се.
 
понеⷤ ѥⷭ͡ ч͝лкь хваливь.
яко
мѣⷯ
наⷣьмеⷩ͡ь !.
меⷯ наⷣꙋвень
виⷣть се пльнь.
а егⷣа ѿрѣшиⷲ͡ӥ его
не виⷣши
ни ѡбрѣщеши ничесо
же вь неⷨ никое пол‘ꙁи ѡбрѣщеши ѿ пльноⷭ͡ти его.
тако и ти
 
ч͝лче егⷣа млⷭ͡тиню
даеши и добро твориши. а хвалиши се
 
нич‘тоже ꙋспеѥши.
понѥⷤ͡ б͝ь таин‘на любить ⁆
Бел - НБКМ София 309 (л. 163а, без начало)
[---------
 
 
 
 
 
 
 
---------]
и пакӥ идеⷮ
и крадеть
единои дрꙋгои.
 
ꙁане сꙋ своа. досиⷮ
нꙋ и тꙋжⷣа прибӥваеть.
 
 
 
 
ꙁато еребица наричет се.
 
 
 
тако и тӥ беꙁꙋмнӥи ч͝лче
егⷣа сьтвориши млⷭ͡тиню
не рци
досить саⷨ сьтвориль.
нь теци пакӥ
кь инои
ꙁаповѣди
и напльни
срⷣце свое.
а не фали се
 
понеже фаливь ч͝лкь
 
мѣⷯ
надꙋвень еⷭ͡.
 
видит се пльнь
да егⷣа его пꙋстишь
не виⷣшь
что бѣ вь нѥⷨ.
 
 
 
ч͝лче хвалиши се
 
ни ч͝лкӥ насладиши
ни себѣ ѹпокоиши.
ч͝лче таина б͝ь любить ⁆
Д - ЦСВП София 17 (л. 32а)
слово ꙁа еребицꙋ.
еребица еⷭ͡ много плод‘наа п‘тица.
егда сьтворить
гнеꙁдо себѣ.
 
и наносиⷮ͡
яица довол‘но.
 
 
и пакӥ идеть
и крадеть
еднои дрѹгои
 
ꙁане сꙋ своа досить
нꙋ и тꙋжда прибиваеть.
 
 
 
 
ꙁато еребица наричет се.
 
 
 
тако и тӥ беꙁѹмнӥи ч͝лче,
егⷣа сьтвориши млⷭ͡тиню.
не р‘ци
досить самь сьтвориль.
нь теци пакӥ
кь инои
ꙁаповѣди.
и напльни
срⷣце свое.
а не фали се.
 
понеже фаливь ч͝лкь
 
мѣⷯ
надѹвень еⷭ͡
 
видит‘ се пльнь.
да егⷣа его пѹстишь
не виⷣшь
что бѣ вь немь.
 
 
 
ч͝лче хвалиши се.
 
ни ч͝лкӥ насладиши.
ни себѣ ѹпокоиши.
ч͝лче таина б͝ь любить ⁆
Е - БАН София 86 (90а-90б)
слово ꙁа еребица како живеть.
еребица еⷭ͡ много чюднаа вещь.
егⷣа творить
гнѣꙁдо себѣ
 
и ражⷣаеть
яице себѣ
 
 
и иде
крадеть
инѣ и
доносить иⷯ
на свое гнѣꙁдо
 
и веⷭ͡лит‘ се ѡ нӥⷯ
 
яко родила хӥ еⷭ͡.
 
ꙁато еребица наричет‘ се
ꙁане
и чюжⷣа
прибираеть кь себѣ.
тако и тӥ беꙁꙋмне/ ч͝лче
егⷣа сьтвориши млтⷭ͡инѫ
не рѫци яко
сьтвориⷯ дѣло добро
 
и коѫ
ꙁаповѣдъ
напльниши
мнщ[.]цѫ своѫ.
 
 
похваливь ч͝лкь
яко
мѣх
надꙋть еⷭ͡
 
и видит сѧ
да егⷣа испꙋщить
не видит‘ сѧ
и что бӥⷭ͡ вь немь.
 
тако и тӥ
 
беꙁꙋмне ч͝лче
 
ни чл͝вкӥ наслаждаеши
то самъ собоѫ
нѫ таина б͝гь любитъ ⁆
С - НБКМ София 1078 (87б)
слово ꙁа еребица.
еребица есть мнѡгѡ чꙋдна вещь.
егⷣа творить
гнеꙁⷣѡ себе
 
и ражⷣаеть
яице себѣ
 
 
и иде
и крадеть
инехь и
доносить ихь
на свое гнеꙁⷣѡ
 
и веселит сѧ ѡ нӥхь
 
якѡ рѡдила ихь.
 
ꙁатѡ еребица наричет сѧ
ꙁане
и чюжда
прибираеи къ себе.
такѡ и тӥ беꙁꙋмнӥи ч͝лче
егⷣа сътвориши млⷭ͡тиня
не рьцӥ якѡ
сътворихь дѣлѡ добрѡ
 
и кѡя
ꙁаповедь
наполнишӥ
мишце своѧ.
 
 
похваливь ч͝лкь
якѡ
мехь
надꙋть еⷭ͡
 
и видит сѧ
да егда испꙋщить
не видит сѧ
и чтѡ бӥсть въ немь.
 
такѡ и тӥ
 
беꙁꙋмнӥи ч͝лче
 
нӥ чл͝вкӥ наслаждаеши
тѡ самь собоѧ
но таина б͝гь любить ⁆
Х - КБ Копенхаген 553с (л.1а-1б)
Слово ꙁа ерѧбицꙋ.
Ерябица есть чаⷣна вещь.
ег‘да сѡт‘воритъ
гнѣꙁдѡ себе
 
 
 
не досӥт ся
 
но ходитъ
и крадетъ
чюⷤдаѧ дѣти
 
иꙁо иногѡ гнѣꙁда.
 
ӏ воꙁвеселїт ся такѡ
на своемъ гнѣꙁде
яко тако ес‘ть.
 
ꙁато ирябица наречеⷮ сѧ
ꙁане не досӥть сꙋть три своѧ
но и чюⷤдая
вꙁимаетъ к собѣ.
тако ӏ тӥ беꙁꙋм‘нӥи чл͝вче
егда сѡтвориши млⷭ͡тня
 
 
тецӥ
ко иномꙋ
исповедаи сѧ
и наполни
срⷣце
а не похвали ся.
 
понеже хваливӥи ч͝лвкъ
яко и
мѣⷯ
надꙋенъ есть.
ӏ мѣⷯ надꙋенъ
видит ся пол‘нъ
да егда егѡ пꙋстиши
не видимъ
ес‘ть.
 
тако и
 
ч͝лвкъ хваливӥи.
 
ни ч͝лвки на/слаждаетъ
то ни себе.
но таинаѧ б͝гъ любитъ ⁆
 
 
 
 
Š // 250а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е // 90б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х // 1б
Н // 203б
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
З
Т
Б
Ц
 
З - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20 (л.25б-26б)
Слово ѡ яребици како живеть.
еребица есть
хитра птица.
строить себѣ гнеꙁⷣо
и носить
яица.
и с мала носить
своя яица
нь крадеть
ѿт иниехь
еребице яица.
и приносить на свое гнеꙁⷣо
и помного раүⷣет се/
ѡ чюждихь
яицехь
нежели
ѡ своиехь.
и паки
егⷣа иꙁводить
птенцѣ младе
и крадеть
дрѹга ѡ дрѹге
птище
и хранить ихь
и помногѹ
раүⷣет се
ѡ тѹждихь
нежели
ѡ своиехь.
да егⷣа порастѹть
и поꙁнають
 
матерь свою
и поидѹть
кь матерѣмь
своимь
и ѡна вь велицѣи печали ѡстанеть.
такои и ти
беꙁꙋмни
чл͝вче
приемлеши
тѹжⷣе и радѹеши се
ѡ немь/
егⷣа ѡбрещеть
тебѣ
не веси ли
колика жалость
ѡбретаеть тебѣ
помного иꙁгѹбиши.
б͝гꙋ нашемꙋ ⁆
Т - НБКМ София 677 ( Тиквешки) (л. 53а )
[........................].
Еребица ѥⷭ͡
хитра птица.
строить себѣ гнѣꙁдо
и носить
яица
и не доситеѥть
своиⷯ яиць
и ѹкрадеть
ѿ ине
ѥребице яица
и приносить на своѥ гнѣꙁдо
и помного радꙋѥт се
ѿ тꙋждехь
яицехь
неже
ѡ своиⷯ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да ѥгⷣа порастѹть
поꙁнаюⷮ си
свака
свою матерь
и поидѹть
кь матери
своѥи
и ѡна вь велицѣ печалѣ ѡстанеть.
тако и ти
 
члвче
приѥмлеши
тѹжⷣе и радѹѥши се
ѡ немь
ѥгⷣа ѡбрѣщеть
тебѣ
не вѣси ли
колика жалость
ѡбрѣщеть тебѣ
и помного иꙁгѹбишь ⁆
 
Б - НБС Белград 38 (л. 57а-58а)
слово ѡ яребици.
яребица ѥⷭ͡
хитра птица./
строить себѣ гнѣꙁⷣо
и носить
яица.
и с мала носить
своя яица
нь крадеть
ѿ ине
яребице яица
и приносить на своѥ гнѣꙁⷣо
и помного раүⷣєт се
ѡ чюжⷣихь
яицѣхь
нежели
ѡ своиⷯ͡
и паки
єгⷣа иꙁводить
птѣнце младе
крадеть
дрꙋга ѿ дрꙋге
птище
и хранить иⷯ͡
и помного
раүⷣєт се
ѡ чюжⷣихь
нежели
ѡ своихь
да єгⷣа порастѹть
поꙁнають
 
м͝трь свою
и поидꙋть
кь м͝терамь
своимь.
и ѡни вь велицѣ печали ѡстанѹть.
тако и тӥ
беꙁѹм‘ни
ч͝лче
приѥм‘лѥши/
тѹжⷣе и раүⷣєши се
ѡ нѥмь.
єгⷣа ѡбрѣщеть
тебѣ
не вѣси ли
колика жалость
ѡбрѣтаєть тебѣ
и помного иꙁгѹбиши.
б͝ѹ же нашемꙋ слаⷡ͡ ⁆
Ц - ЦИАИ София 1161 (л. 93б-94а)
слово ꙁа еребицꙋ.
еребица ѥⷭ͡
хитра птица
строить сѣбѣ гнеꙁⷣ͡о
и носить
яица
 
 
 
 
 
и приносить на своѥ гнеꙁⷣ͡о
и помного раүⷣ͡ѥтеⷭ͡
ѡ тѹжїиⷯ
яицаⷯ͡ /
неⷤ͡
ѡ своиⷯ.
пакӥ
егⷣ͡а водить
птице младе
[..]адеть
дрѹⷢ͡ дрѹꙁѣ
птице
и хранить иⷯ
и помноⷢ͡
раүⷣ͡ѥтеⷭ͡
ѡ тѹжⷣ͡ииⷯ
неⷤ͡
ѡ своиⷯ͡
да егⷣ͡а порастѹть
поꙁнают си
 
м͝терь свою
 
 
 
и ѡна вь велицѣ печали ѡстанеть.
Тако и ти
беꙁꙋмни
чл͝вче
примеши
тѹжⷣ͡е и раүⷣ͡ѥши се
ѡ неⷨ͡
егⷣ͡а ѡбрещеть
тебе
не весиⷧ͡
колика жалѡⷭ͡
тебе ѡбрѣтаеⷮ͡
и много иꙁгѹбиши ⁆
 
 
 
 
Б // 57б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З // 26а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б // 58а
 
З // 26б
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109