Beasts and birds: Gorgon

© as she might look like

Gorgon

горгона

gr. γοργώ
lat. gorgo

The hair of the Gorgon is like snakes, and her stare is death.

М
Цар
O
 
М - РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) 1700 (л. ...., без край)
прича .а͝ӏ. о горгони.
Горгоние
обличие иматъ
женӥ краснӥ.
и блѫдница естъ.
власи
главӥ его сѫтъ
ꙁъмиевӥ.
а видѣниѫ
с͝мртъ.
играет же и смѣет сѧ
въ врѣмѧ свое.
живет же
въ горахъ ꙁападнихъ.
да егда [...]ідѫтъ д͝ние
сѫ да сѧ погонит [-
-------]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цар - ГИМ Москва 371 (л. 371б-372б)
Ѡ горни !.
въргони !
ѡбличїе имаⷮ
женӥ краснӥ
и блꙋдница.
владь ! же
главӥ своеа сѹⷮ
ꙁмїа.
а виденїе еѧ
см͝рть.
играет же и смѣетьⷭ͡
во времѧ свое.
живет же
в гораⷯ ꙁападнӥⷯ.
да егда прїидѹⷮ днье еѧ
да сѧ гониⷮ.
станеть и начнеⷮ ꙁвать.
наченши ѿ л‘ва /
и прочаа ꙁвѣри
ѿ ч͝лка
до скотинӥ
и птиць
и ꙁмїа.
г͝лщи.
идете ко мнѣ.
да елико иⷯ ѹслӥшаⷮ глаⷭ͡ ее
идꙋть к неи.
и видевше ю
иꙁмираюⷮ.
тако бо раꙁꙋмѣеⷮ
всѧкъ яꙁӥкъ
всеⷨ ꙁвѣреⷨ
которӥм‘ же ѡбраꙁомъ
ѹловлѧеть ю волхвъ
 
раꙁѹмѣеⷮ хитростїю своею ѿ ꙁвѣꙁдъ
д͝нь
в нѧ же сѧ гониⷮ.
и поидеть
на мѣсто еѧ
волхвѹя
ѿдалеча.
ѡна же
начнеⷮ ꙁвати
наченши
ѿ лва
и прочаѧ ꙁвѣри.
егда же доидеⷮ
яꙁӥка волхвова
ѿꙁоветь сѧ еи
г͝лѧ.
ископаи ямꙋ
на мѣсте
и вложи в ню
главѹ свою
да ее не вижѹ
и ѹмрꙋ.
и прїидꙋ
и лѧгѹ с тобою.
и сотвориⷮ тако.
тогда шеⷣше
волховъ
посечеть ю
ꙁа сѧ ꙁрѧ
и не видить
главӥ еѧ
да не ѹмреть.
и вложиⷮ ю
во сосꙋдинꙋ.
да егда ѹꙁриⷮ
ꙁмїа
или ч͝лкъ
или ꙁвѣрь
кажеть имъ
главѹ горгонинѹ
и абїе ѡце͝пнѣють
 
и алеѯанрⷣъ бо
/ имѧше ю
и одолѧше
яꙁӥкоⷨ всеⷨ.
 
и тӥ ч͝лче
имѣи смӥслъ
ко г͝ѹ
и ѹдовь ѡдолеа
противнӥⷨ силамъ ⁆
O - Oxoniensis Baroccianus Gr. 95 (f. 236r-236v)
 
῾Η γοργόνη,
μόρφωσιν ἔχει
γυναικὸς
εὐμόρφου πόρνης·
αἱ τρίχες
τῆς κεφαλῆς αὐτῆς
ὄφεις,
τὸ δὲ εἶδος αὐτῆς
θάνατος.
παίζει δὲ καὶ γελᾷ
κατὰ τὸν καιρὸν αὑτῆς,
νέμεται δὲ
κατὰ τὰ ὄρη τῆς δύσεως,
καὶ ὅτε φθάσωσιν αἱ ἡμέραι
τῆς ὀρέξεως αὐτῆς,
ἵσταται καὶ κράζει
ἀπ᾿ ἀρχήν τοῦ λέοντος.
καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων,
ἀπὸ ἀνθρώπου
καὶ κτήνους
καὶ πετεινοῦ
καὶ δράκοντος,
λέγουσα·
δεῦτε πρός με.
καὶ ὅσα δὲ ἀκούσωσι τῆς φωνῆς αὐτῆς,
ἀπέρχονται
καὶ ὁρῶντες αὐτὴν
τελευτῶσιν.
αὕτη γὰρ γινώσκει
πάσας τὰς γλώσσας
τῶν ζῴων.
καὶ τοιῷδε τρόπῳ
κυνηγᾷ αὐτήν ὁ κυνηγός
ἤγουν ὁ ἐπαοιδός.
γινώσκει δι᾿ ἀστροψηφίας
τὴν ἡμέραν
τῆς ὁρέξεως αὐτῆς,
καὶ πορεύεται
κατὰ τὸν τόπον αὐτῆς,
γοητεύων
ἀπὸ μακρόθεν·
αὕτη δὲ
ἄρχεται λέγειν
ἀπ᾿ ἀρχῆς
τοῦ λέοντος
καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων,
ὅτε δὲ ἔλθῃ
εἰς τὴν τοῦ γόητος γλῶσσαν,
ἀποκρίνεται αὐτῇ
λέγων·
ὄρυξον βόθρον
εἰς τόπον,
καὶ βάλλε
τὴν κεφαλὴν σου.
ἵνα μὴ ἴδω αὐτὴν
καὶ τελευτήσω,
καὶ ἐλθὼν
κοιμῶμαι μετὰ σοῦ.
καὶ ποιεῖ ὅυτως.
τότε ἀπέρχεται
ὁ ἐπάοιδος
καὶ ἀποκεφαλίζει αὐτὴν
πισθοφανῶς,
καὶ οὐχ ὁρᾷ
τὴν κεφαλὴν αὐτὴν
ἵνα μὴ ἀποθάνῃ,
βάλλει δὲ αὐτὴν
εἰς ἀγγεῖον
καὶ ὃτε ἴδῃ
δράκοντα
ἢ ἄνθρωπον
ἢ θηρίον
δεικνύει
τὴν κεφαλὴν αὐτὴν
καὶ εὐθὺς ἀποξηραίναι αὐτούς,
καθάπερ
καὶ ἀλέξανδρος
εἶχεν αὐτήν,
καὶ ἐκυρίευε
πάντων τῶν ἐθνῶν.
οὕτω
καὶ σὺ, ἄνθρωπε,
ἔχον τὰς φρένας σου
πρὸς θεόν,
εὐκόλως κυριεύσεις
τῶν ἐναντίων δυνάμεων.
 
О без заглавие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цар // 372а
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цар // 372б
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235