Beasts and birds: Bee

Bee

пчела

gr. μέλισσα
lat. apes

The bee is the smallest amongst all flying creatures.

П
W
Г
Н
З
К
С
В
Х
 
П - НБКМ 433 (Панагюрски) (л. 11а)
слоⷡ͡ ѡ пчелѣ
пчела ѥⷭ͡
реⷱ͡ бо еꙁикӥ иже прⷪ͡рⷪ͡кь
 
по мала ѥⷭ͡
ѿ всѣⷯ вещеи летѫщиⷯ.
парѣи всего бл͝гь ѥⷭ͡ плодь еѫ.
не раꙁѹмѣеⷮ͡ никто дѣло тоѫ.
чѹдна еⷭ͡ вь ѡчїю
трѹⷣь еѫ
просвѣщаеⷮ͡
стӥⷯ цр͝кви
 
и нареⷱ͡т ѫⷭ͡
д͝ши
крⷭ͡тӥянскои
на
спⷭ͡енїе
 
ни пасѫщи ѧ
ни ѡблачѫ даѫщӥ еѫ
то ѥⷭ͡ дано болши еѫ ѿ вѫсего.
все ꙁа чл͝вка раⷣ бӥⷭ͡
того раⷣ
б͝ь житӥ своеⷨ.
чл͝вче
помѣни
с͝мр‘тни ѿвѣⷮ͡
како хощеⷲи ѿвѣщати.
 
ѡстани
ѿ ꙁлӥⷯ
 
и прⷨ͡иͥ͡ сѫ
ꙁа бл͝гое
даже двери
не ꙁатворѫт ѫⷭ͡
и внѣѫдѹ
ѡстанешӥ ⁆
 
W - НБ Виена 149 (л. 26а)
слоⷡ͡ ѡⷫ͡чеⷧ͡.
пчела еⷭ͡ чюⷣна вещь.
реⷱ͡ бо ѥꙁикїа прⷪ͡рⷪ͡къ
 
по мала еⷭ͡
ѿ въсѣⷯ вещеи летꙋщиⷯ.
пареи вьсего бл͝гь еⷭ͡ трꙋдь еи.
не раꙁꙋмѣеть никто дѣлѡ тою.
чюⷣна еⷭ͡ въ ѡчию.
трꙋⷣ ею
просвѣщаеть
с͝тиⷯ ц͝рковъ
 
и нареⷱ͡т се
д͝ши
хрїстїанскои
на
с͝пенїе
 
ни пасщⷷе ю
ни ѡблаⷣеюще ю
то ие данно болше ею ѿ въсего.
въсе ꙁа ч͝лка рⷣаͥ бӥⷭ͡
того рⷣаͥ
бӥⷭ͡ вь житӥͥ своемь
ч͝лче
помѣни
сьмрьтни ѿвѣⷮ͡
како хощеши ѿвѣщати.
 
ѡстани
ѿ ꙁлихь.
 
и прииме се
ꙁа б͝лагое
даже двери
не ꙁатворьст се.
и вьнедꙋ
ѡстанеши ⁆
 
Г - МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100 (л. 15б)
слоⷡ͡ ѡ пчелѣ.
пчела ѥⷭ͡
реⷱ͡ бо еꙁӥкїиль прⷪ͡рⷪ͡кь
 
по мала ѥⷭ͡
ѿ въсѣⷯ вещеи летещиⷯ
паⷱ͡ въсего бл͝гь еⷭ͡ плоⷣ еѥ.
не раꙁꙋмѣеть никто дѣло еѥ.
чюⷣна ѥⷭ͡ въ ѡчїю.
трꙋⷣ еѥ
просвѣщаеть
стӥⷯ цр͝кви
 
и наричет се
д͝ши
хрⷭ͡тїанскои
сп͝сенїе
 
ни пасѹши
ни ѡблачю дающи ею.
то ѥⷭ͡ дано болшее ѿ въсего.
въсе ꙁа ч͝лка раⷣї бӥⷭ͡.
тогⷪ͡ раⷣї
въ житїи своемь
ч͝лче
помѣни
съмрьтнӥи чаⷭ͡.
како хощеши ѿвѣщати.
 
ѡстани се
ѿ ꙁлӥⷯ
 
и прїими се
ꙁа бл͝гое.
даже двѣрӥ
не ꙁатворет се
и вьнѣꙋдꙋ
ѡстанеши ⁆
 
Н - Ман. Николяц (Черна гора) 52 (л. 208б)
[.................]
пчела еⷭ͡ мала вещь. паче всеⷯ лѣтающиⷯ по ꙁемли.
рече єꙁекїа пррⷪ͡кь.
 
 
плоⷣ єє ѿ всѣⷯ по слаⷣкь єⷭ͡.
нѣⷭ͡ никомѹ таково дѣло раꙁꙋмно.
чюⷣна еⷭ͡ вь ѡчїю.
трѹдь ее
просвѣщаеⷮ
с͝тїе ц͝ркви.
втори
нареⷱ͡т се
д͝ши
хрⷭ͡тїаномь
на
спⷭ͡енїє.
 
ни пасѹще ю
ни ѡблаⷱ͡юще ю.
то єⷭ͡ на потрѣбѹ ѿ всего болше єⷭ͡.
 
того раⷣ
 
ч͝лче
помни си
сьмрьть.
кои ѿвѣть хощеши дати.
 
ѡстани се
ѿ ꙁлиⷯ.
 
прїими
бл͝го
даже дв͝ри
не ꙁатворет се.
вьнеядꙋ
ѡстанеши
яко и .е҃. д͝вь ⁆
З - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20 (л.31а-31б)
слово ѡ пⷱели.
Пчела ѥⷭ͡
 
 
 
 
б͝жїи ѥⷭ͡ плоди еѥ.
 
чѹдна ѥⷭ͡ вь ѡчию.
трꙋдь ѥѥ/
просвещаета се
с͝тие твое светило
наричета се.
д͝ши
христанскои
 
сп͝сеи
 
пасѹщи
ни ѡбленающи.
тои ѥⷭ͡ данно еи пⷪ͡рⷮ͡еба ѿ вьсего болша.
васе чл͝вка ради биⷭ͡.
того ради
чл͝вкь вь животе.
 
поминаи
самрьть.
кои ѿветь хощеши дати.
 
престани
ꙁло творити
 
да примеши
блгⷣть
даже двери
не ꙁатворета се
и вьнеѹдѹ
ѡстанеши
и вь мѹкѹ поидеши и б͝гѹ нашемⷹ слаⷡ͡ вь векь амиⷩ ⁆
К - РАН Клуж-Напока 25 (л. 57а)
притча ѡ пчелѣ.
Пчела есть
рече їеꙁекїиль пррⷪ͡кь,
 
по мала
ѿ въсѣхь летѧщихь вещеи.
и паче въсего бл͝гь есть плⷣо еѧ.
и не раꙁꙋмѣеть никто дѣло еѧ.
чюⷣна еⷭ͡ въ ѡчїю.
трꙋⷣ еѧ
просвѣщаеть
цр͝кви въсѣⷯ с͝тӥⷯ.
 
наричет сѧ
дши
хрⷭ͡тїанстѣи
 
с͝псенїе.
чл͝коⷨ же
не пасома
и и ѡблъчена
въсѧ емꙋ на слꙋжбѫ. приносить.
него ради сътворена бӥсть.
того ради
 
 
 
 
 
егда въсѣ тебе ради сътворена бӥше,
ѡстани сѧ
ѿ ꙁлӥⷯ.
и помѣни съм͝ртнӥи чаⷭ͡ како хощеши ѿвѣщати.
и приими сѧ
ꙁа бл͝гаа
даже дверӥ
не ꙁатворѧт ти сѧ
и вънѣѫдꙋ
ѡстанеши ⁆
 
С - НБКМ София 1078 (л. 89а)
слово ꙁа пчела.
Плеча еⷭ͡ чꙋдна вещь
рече пррⷪ͡ѡкь еꙁекиль
 
и мала е
ѿ всехь вещехь летещихь
и делѡ еи бл͝гѡ еⷭ͡
и нераꙁꙋмнѡ никѡмꙋ
чтѡ и ест‘
трꙋⷣ. и
просвещаеть
с͝тӥхь
и втѡра светь
наричет сѧ
 
хрⷭ͡тїанѡⷨ
на
спⷭ͡енїѧ
и на покоище.
 
тїа бѡ есть вещь бѡлшихь ѿ всехь вещехь.
 
Такѡ и тӥ
беꙁꙋмнӥи
ч͝лче
помисли
сьмрьть
кӥ ѿветь хѡщеши дати.
 
ѡстави сѧ
ѿ ꙁлихь
 
и прїими
бл͝гѡсть
даже двери
не ꙁатворит сѧ
а тӥ пакӥ
ѡстанеши ⁆
 
В - УБ Виена І 26054 (л. 27б-28а)
словѡ ѡ пчелѣ.
 
Р͝че бо пр͝окъ еꙁекӥа.
пчела
по мала
ѿ въсехъ вѣщи лѣтещиⷯ.
ѿ въсеⷯ блага ѥⷭ͡ плⷣо еи.
не раꙁꙋметъ нихто работа еи
чюⷣна. ееⷭ͡ въ ѡчию
тръдъ еи
просвѣщаетъ
с͝тихъ цр͝кви
 
и нар͝чет се
д͝ши
хрїкⷭ͡ои
на
спⷭ͡ение.
 
ни ю пасетъ ю
ни ю ѡблачиⷮъ.
то и дадѣ б͝ъ ѿ въсехъ ꙁа чл͝вка раⷣ бӥⷭ͡
 
того раⷣ
в животе своеⷨъ.
члⷡ͡че
помени
съмрътни чаⷭ͡съ
како хощеш ѿвѣщати г͝ꙋ
ꙁа въса блага яко ти сꙋ дадѣна ѿ б͝а
ѡстави се
ꙁълъ птѫ.
 
 
 
 
 
да не
ѡсⷮаниши
навънъ ѿ б͝жию млⷭ͡тъ ⁆
Х - КБ Копенхаген 553с (л. 7а-7б)
Слово ѡ п‘челе.
Пчела ес‘ть.
рече бо еꙁекѣил прорⷪ͡къ.
 
то мала есть
оⷮ всѣⷯ летающиⷯ вещеи
паче всего бл͝гъ ес‘ть плоⷣ еѧ
и не раꙁꙋмѣетъ дѣлѡ тоѧ.
чюⷣна ес‘ть в ѡчию.
трꙋⷣ еѧ
просѣщаетъ
с͝тӥⷯ ц͝ркве
 
и наречет ся
д͝ши
хрⷷ͡тиян‘стеи
на
спеⷭ͡ние.
 
ни пасꙋщꙋ ю
ни ѡб‘лачаще ю.
то ес‘ть данѡ бѡл‘шее ѿ всѣго
ч͝лвкъ раⷣ бӥсть.
того раⷣи
вӥ еже житиеⷨ своимъ.
ч͝лвче
помяни
см͝ртнӥи чаⷭ͡ /
како хощеши ѿвѣщати.
 
ос‘танї ся
ѿ ꙁлӥⷯ
 
ӏ прїими сѧ
ꙁа б‘лагаѧ
да иⷤ д‘вери
не ꙁат‘ворѧт‘ ся
ӏ внеꙋдꙋ
ос‘танеши ⁆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З // 31б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х // 7б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126