Преписи: Трети превод
За третия превод

На тази страница са представени преписите, които се отнасят към Третия превод на византийския Физиолог. Те са подредени азбучно, означени със сигла и съкратено название. Отварят се с кликване върху знака +. При всеки препис има рубрика За преписа, където се намира информация за местонахождението му, за състава и основните му особености, привеждат се и данни за изследвания и издания на текста му. Към всеки препис има най-малко две таблици: едната от тях представя съдържащите се в преписа слова в азбучен ред, а втората - тяхната последователност в ръкописа, най-често в сравнение с останалите преписи от същия превод. В някои случаи, когато преписът има по-сложен състав (например когато съдържа два физиолога от различни преводи), той е представен с помощта на съответни таблици, които биха помогнали за по-доброто му възприемане.

Третият превод на византийската редакция на Физиолога е запазен цялостно в четири преписа - Т, В, Б и Ц.

Преписът З, който е компилативен, съдържа три слова от Втори превод, осем слова от Трети превод, както и четири със смесен текст. Четири слова от Третия превод са преписани и в ръкописа от ман. Николяц (Н3), който на друго място съдържа пълен препис на Втори превод (Н2). Характерни за Третия превод са редица разлики в състава и съдържанието на текста и определен ред на словата в преписите, които го отличават от Втори превод. Само за Третия превод са характерни словата за щръкокамила и за славея. Четирите преписа са сравнително единни и не могат да се групират допълнително. Текстологическите наблюдения над текстовете на Третия превод и липсата на съответствия сред познатите днес гръцки преписи, както и тяхното ограничено разпространение и хомогенност на традицията позволяват да се заключи, че той възхожда към късна гръцка версия на Византийската редакция, възникнала в малко книжовно средище, чиято продукция получава локално разпространение (вж. Стойкова 1994: 77-78, 89). •

Препис Б - НБС Белград 38

За преписа Б

Национална библиотека на Сърбия, Белград, (НБС Белград 38), последна четвърт на ХVІ в., л. 81-117.

Съдържа 24 слова. Съставът му е сравнително най-пълен от всички преписи. Липсва словото за лъва, което стои на първо място и вероятно поради това е загубено. В преписите В и Ц то се пази, а в Т също липсва.

Преписът не е публикуван. •

Препис В3 - УБ Виена І 26054

За преписа В3

Университетска библиотека, Виена, (УБ Виена І 26054), 1566 г., 13а-28а.

Съдържа 19 слова от Третия превод и едно – За пчелата (л. 27б-28а), от Втория превод. Това слово поначало е присъщо само за Втория превод и вероятно е заето от такъв източник, тъй като е много близко текстологически до същото слово в преписите П, W, Г, К2, където е засвидетелствано. Липсите в ръкописа се дължат вероятно на механична повреда в протографа. Общо взето, наличните статии следват реда, който имат останалите преписи.

Текстът на преписа е използван за разночетения в труда на И. Поливка (Polívka 1892-1896) и е проучен подробно от Ст. Гечев (Гечев 1938: 93-96).

Не е издаван. •

Препис З3 - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20

За преписа З3

Библиотека на ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20, Загреб, Сбирка на Кукулевич, ХVІ в., л. 13а-31б.

Съдържа 28 слова, компилация от Втори превод (З2) и Трети превод (З), включително четири слова със смесен текст (З) - За лъва, За зубъра, За гърлицата и За гълъба (вж. Стойкова 1991; Стойкова 1994: 78-81). Към Третия превод могат да се отнесат дванадесет слова.

Преписът е издаван частично от Jagić 1866 и изцяло от Novaković 1879: 181-203. Въведен пръв в научно обращение, този текст се използва от всички изследователи на славянския Физиолог. Вж. напр. Polívka 1892-1896, Ягич 1895, Гечев 1938: 76-87, Сване 1987: 285-308. •

Препис Н3 - Ман. Николяц (Черна гора) 52

За преписа Н3

Сбирка на манастира Николяц, Черна гора, (Ман. Николяц (Черна гора) 52), днес в Националната библиотека на Сърбия, Белград, 1485-1495 г., л. 212а-213б.

Съдържа четири слова. На друго място в ръкописа (л. 197б-208б) е поместен пълен препис на Физиолога от Втори превод (Н2). Това е най-ранният по произход препис на слова от Физиолога в Третия превод. По редакционни и текстологични особености не се различават от съответните запазени в другите преписи слова.

Преписът не е издаван. •

Слова в Н3 - азбучен ред
1Зубър
2Лъв
3Славей
4Щръкокамил
Слова в Н3 по реда им в преписа
1Славей
2Лъв
3Зубър
4Щръкокамил
Препис Т - НБКМ София 677

За преписа Т

Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий" София, (НБКМ София 677), втората половина на ХV в., л. 47а-53а, без начало.

Съдържа 21 слова, чийто ред съвпада напълно с реда на словата в Б. В сравнение с останалите преписи в Т липсват три слова - еднорог, лешояд и щръкокамил.

Преписът е публикуван от Н. Начов (Начов 1889-1890) и е изследван от И. Поливка (Polívka 1892-1896) и Ст. Гечев (Гечев 1938: 87-93). •

Препис Ц - ЦИАИ София 1161

За преписа Ц

Църковно-исторически и архивен институт София, (ЦИАИ София 1161), втората половина на ХVІ в., 81а-94б.

Съдържа 20 слова, чийто ред следва реда в останалите преписи на Третия превод. Липсват пет слова - гълъб - гърлица - славей - паун - жаба, поради механична повреда в ръкописа. Това се потвърждава косвено от незавършеното слово (щъркел), което би трябвало да ги предхожда, и от липсата на начало в словото, което би трябвало да ги следва (лястовица).

Преписът не е издаван досега. •