Преписи: Смесени слова
За смесените слова

На тази страница са представени преписите, които съдържат слова, компилирани от Втория и Третия превод на византийския Физиолог. Те са подредени азбучно, означени със сигла и съкратено название. Отварят се с кликване върху знака +. При всеки препис има рубрика За преписа, където се намират сведения за местонахождението му, за състава и основните му особености, привеждат се и данни за изследвания и издания на текста му. Към всеки препис има таблици, едната от които представя в азбучен ред съдържащите се в преписа слова, а в останалите е поместена съответна за преписа допълнителна информация.

Освен слова, които могат да се отнесат еднозначно към Първи превод, Втори превод или Трети превод (съотв. една от трите преведени от гръцки език версии на византийската редакция), в два от преписите - З и Н, са налице слова, чийто текст е компилиран от Втори превод и Трети превод. Става дума за четири слова от З и едно от Н, в които смесването на цели фрагменти или на отделни изрази и думи от двата превода могат да се проследят отчетливо. Подобни единични заимствания на елементи от единия превод в текст на другия могат да се срещнат и в някои други слова. Компилирането на текстове, характерен похват в средновековното литературно творчество, тук се улеснява от отворената традиция на творба като Физиолога, която допуска свободна намеса на книжовниците в текста. •

Препис З2-3 - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20

За преписа З2-3

Библиотека на ХАЗУ, Загреб, Сбирка на Кукулевич (ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20), ХVІ в., л. 13а-31б.

Съдържа 29 слова, компилация от Втори превод (З2) и Трети превод (З3), както и четири слова със смесен текст - За лъва, За зубъра, За гърлицата и За гълъба (З2-3) (вж. Стойкова 1991; Стойкова 1994: 78-81).
Преписът е издаван частично от Jagić 1866 и изцяло от Novaković 1879: 181-203. Въведен пръв в научно обръщение, този текст се използва от всички изследователи на славянския Физиолог. Вж. напр. Polívka 1892-1896, Гечев 1938: 76-87, Сване 1987: 285-308. •


Слова в З2-3 - азбучен ред
1Гълъб
2Гърлица
3Зубър
4Лъв
Препис Н2-3 - Ман. Николяц (Черна гора) 52

За преписа Н2-3

Сбирка на манастира Николяц, Черна гора, (Ман. Николяц (Черна гора) 52), днес в Националната библиотека на Сърбия, Белград, 1485-1495 г.

Съдържа пълен препис на Физиолога от Втори превод (Н2) (л. 197б-208б) и четири слова от Трети превод, преписани на друго място в ръкописа (л. 212а-213б). В преписа на Втори превод е поместено словото За лешояда, което има смесен характер - съдържа изрази и изречения и от двата превода.

Не е издаван. •

Слова в Н2-3 - азбучен ред
1Лешояд