Преписи: Сигли и слова

Сигли на преписите

Тази таблица има за цел да осигури бърз преглед на използваните в изданието преписи на Физиолога. Тя съдържа азбучен списък на кратките им буквени означения (сигли), срещу които в дясната колона на таблицата са посочени съкратените им названия. При кликване върху названията се отваря страницата с описанието на съответния ръкопис.
Сиглите на преписите се използват широко в целия сайт за съкратеното им означаване.
1O Oxon. Baroccianus Gr. 95
2Š НМ Прага ІХ. Н. 16 (Š 19)
3W НБ Виена 149
4А БМП Пантелеймон 22
5Б НБС Белград 38
6Бел НБКМ София 309
7В УБ Виена І 26054
8Г МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100
9Д ЦСВП София 17
10Е БАН София 86
11З ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20
12К РА Клуж Напока 25
13М РГАДА Москва (Мазуринска сбирка)
14Н Ман. Николяц (Черна гора) 52
15П НБКМ София 433
16Р РА Букурещ 310
17С НБКМ София 1078
18Т НБКМ София 677
19Х КБ Копенхаген 553с
20Хил ЛМХ Хилендар 382
21Хл ГИМ Хлудов 237
22Ц ЦИАИ София 1161
23Цар ГИМ Царски 371

Преписи, съдържащи се в преводите

Тази таблица представя нагледно кои преписи към кои преводи се отнасят.
Първи превод 1 O-К-М-Цар
Втори превод 2 W-Š-Бел-В-Г-Д-Е-З-К-Н-П-С-Х
Трети превод 3 Б-В-З-Н-Т-Ц
Смесени слова 2-3 З-Н

Принадлежност на словата към преписите и преводите

Тази таблица съдържа следната информация за всеки от преписите, чиито сигли са подредени по азбучен ред в първата колона: към кой превод се отнасят поместените в него слова (съотв. 1, 2, 3 или 2-3); колко слова съдържа (графа Брой); кои точно слова за животни съдържа - когато едно слово е налице в даден препис, клетката от таблицата, в която се пресичат редът на преписа и колоната на словото, е запълнена с тъмно квадратче.
При кликване на стрелката вдясно от сиглата на преписа и превода се отваря страницата Преписи и съответният превод (вж. меню Преписи), където е поместена подробна информация за преписа, неговото съдържание и състава му.
При кликване на сигла се оцветява редът в таблицата, който представя съдържанието на преписа.
При кликване на стрелката под названието на животното се отваря страницата на съответното слово (вж. меню Зверове и птици), където са поместени сравнение на съдържащите го преписи и пълните текстове на всеки отделен препис.
При кликване на животно се оцветява колоната в таблицата, която показва в кои преписи се среща слово за това животно.
При кликване на клетка от таблицата се оцветяват накръст съответните ред и колона, което позволява лесно да се проследи съставът на всеки препис или наличието на което и да било животно в преписите.
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
1O1     » 13
2W2     » 26
3Š2     » 21
4Б3     » 24
5Бел2     » 11
6В2     » 1
7В3     » 19
8Г2     » 26
9Д2     » 12
10Е2     » 14
11З2     » 12
12З3     » 13
13З2-3 » 4
14К1     » 9
15К2     » 16
16М1     » 11
17Н2     » 21
18Н3     » 4
19Н2-3 » 1
20П2     » 19
21С2     » 19
22Т3     » 21
23Х2     » 22
24Ц3     » 20
25Цар1     » 20
Общо13101635141511181511113181217111811171817152941241451218379