Физиологът: Ръкописи
За ръкописите
Тази страница представя с кратко описание ръкописите, в които има поместени преписи на Физиолога. Тя няма за цел да представи изчерпателна информация, а дава само обща характеристика на ръкописа и основни сведения в четири рубрики: правопис, съдържание, описания и изследвания.
Информацията за ръкописите може да се подрежда по няколко начина:
- по градовете, в които ръкописите се намират,
- по библиотеките, в които ръкописите се пазят,
- по сиглите на преписите,
- по хронология.
Кликване върху знака + пред всяка сигла отваря съответното описание.
Кликване върху Отвори всичко отваря едновременно описанията на всички ръкописи. •
Белград
Музей на Сръбската православна църква, Белград (МСПЦ) , Музеj Српске православне цркве, Београд
XVII в. (1628 г.)
Г - МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100 { Грујић 100 }
Народна библиотека на Сърбия, Белград (НБС) , Народна библиотека Србиjе, Београд
XVI в. (посл. четв.)
Б - НБС Белград 38 { Рс 38 }
XV в. (1485-1495 г.)
Н - Ман. Николяц (Черна гора) 52 { Никољац 52 }
Букурещ
Библиотека на Румънската академия, Букурещ (РА) , Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
XVI в.
Р - РА Букурещ 310 { 310 }
Виена
Национална библиотека на Австрия, Виена (НБА) , Österreichische Nationalbibliothek, Wien
XVI в. (втора полов.)
W - НБА Виена 149 { Cod. slav. 149 }
Университетска библиотека, Виена (УБВ) , Universitätsbibliothek, Wien
XVI в. (1566 г.)
В - УБВ Виена І 26054 { І 26054 }
Загреб
Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, Загреб (ХАЗУ) , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
XVI в. (първа четв.)
З - ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20 { Kukuljević ІІІ.а.20 }
Клуж-Напока
Библиотека на Румънската академия, Клуж-Напока (РА КН) , Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca
XVI в. (втора полов.)
К - РА Клуж Напока 25 { 25 }
Копенхаген
Кралска библиотека, Копенхаген (КБК) , Det Kongelige Bibliotek, København
XVII в. (40-те г.)
Х - КБК Копенхаген 553с { Ny kongelig samling 553с }
Москва
Държавен исторически музей, Москва (ГИМ) , Государственный исторический музей, Москва
XVI в.
Цар - ГИМ Царски 371 { Уваров 515 }
XIV в. (1340-1350 г.)
Хл - ГИМ Хлудов 237 { Хлудов 237 }
Руски държавен архив за древни актове, Москва (РГАДА) , Российский государственный архив древних актов, Москва
XIV в. (втора полов.)
М - РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) { Мазуринское собрание 1700 }
Оксфорд
Бодлеанска библиотека, Оксфорд (ББО) , Bodleian Library, Oxford
ХV в.
O - ББО Оксфорд Oxon. Baroccianus Gr. 95 { MS. Baroccianus Graecus 95 }
Прага
Национален музей, Прага (НМП) , Národní muzeum, Praha
XVII в. (1646 г.)
Š - НМП Прага ІХ. Н. 16 (Š 19) { ІХ. Н. 16 (Š 19) }
Света гора - Атон
Библиотека на манастира "Св. Пантелеймон" (Росикон), Света гора - Атон (БМП)
XV в. (първа четв.)
А - БМП Пантелеймон 22 { 22 }
Библиотека на Хилендарския манастир, Света гора - Атон (ЛМХ)
XIII в. (посл. четв.)
Хил - ЛМХ Хилендар 382 { 382 }
София
Научен архив на Българската академия на науките, София (БАН) , НА - БАН
XVIII в.
Е - БАН София 86 { 86 (Еленски сборник) }
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София (НБКМ) , НБКМ
XVI в. (втора полов.)
Бел - НБКМ София 309 { 309 (Беляковски сборник) }
XVI в. (втора полов.)
П - НБКМ София 433 { 433 (Панагюрски сборник) }
XV в. (втора полов.)
Т - НБКМ София 677 { 677 (Тиквешки сборник) }
XIX в. (началото)
С - НБКМ София 1078 { 1078 }
Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", София (ЦСВП) , ЦСВП
XVIII в. (първа полов.)
Д - ЦСВП София 17 { 17 }
Църковно-исторически и архивен институт, София (ЦИАИ) , ЦИАИ
XVI в. (втора полов.)
Ц - ЦИАИ София 1161 { 1161 }