Преписи: Псевдо-Вас. ред.
За Псевдо-Василиевата редакция

Словата от Псевдо-Василиевата редакция на Физиолога са представени в две таблици. В табл. Слова в А - азбучен ред са подредени по азбучен ред всички зверове, птици и предмети, които се срещат в нейния славянския превод. При кликване върху някое от названията в тази таблица, в долната част на страницата се отварят два прозореца - първият, наречен Сравнение между преписите, съдържа текста на съответното слово, представен като един ред, снабден с номерация, която позволява да се посочи (или цитира) всяко място от текста (напр. птищь - Харадрий/Пс.-Вас. ред.: 18). В бъдеще тук ще бъдат поместени и гръцките паралели на текста. Вторият прозорец, озаглавен Пълен текст, представя съответното слово в пълен вид.

Във втората таблица Структура на словата в А словата са показани с оригиналните си заглавия и в реда, следван в текста на Физиолога. Квадратчетата вдясно илюстрират броя и характера на разказите, съставящи всяко слово, които могат да се отнасят към различни редакции.

Псевдо-Василиевата редакция на Физиолога е третата, най-късно възникнала гръцка редакция (след Александрийската и Византийската), която Сбордоне датира около Х - ХІ в. (Sbordone 1936: XII), а Пери отнася към ХІІ в. (Perry 1937: 494-495; Perry 1941: 1114). Нарича се така, защото обясненията към всяко слово са приписани на св. Василий Велики. Преписите й не са много, а текстовите й варианти не са нито така многобройни, нито толкова разнообразни, каквито са преписите на Византийската редакция.

Според Сбордоне те принадлежат към две ръкописни традиции - атонска и италийска. Единственият известен днес славянски (сръбски) препис на Псевдо-Василиевата редакция - А, се отнася към атонската група преписи. Сравнението на славянския препис А с гръцките текстове показа, че по своите редакционно-текстологически белези той стои най-близо до групата преписи, означени от Сбордоне с χδΛ (вж. Стойкова 1994: 93-94).

Характерна за гръцките преписи на Псевдо-Василиевата редакция е тяхната нехомогенност. Така в преписите от групата χδΛ след словата от Псевдо-Василиевата редакция са добавени слова от Александрийската и от Византийската, както и четири слова, принадлежащи към съчиненията на Тимотей от Газа. Ето защо слова за едно и също животно, но отнасящи се към различни редакции, се срещат на различни места в отделния препис. Словата от всяка редакция образуват група текстове, където се пази и подредбата, която е характерна за съответната редакция - изглежда като че ли тези слова са взети от различните източници и съвсем механично са събрани в един общ текст. Съвсем различно е подходил съставителят на текста, запазен в славянския превод, който е прекомпозирал отделните слова така, че е събрал на едно място всички текстове за едно и също животно. •

Препис А - БМП Пантелеймон 22

Библиотека на манастира "Св. Пантелеймон" (Света гора - Атон), (БМП Пантелеймон 22), ХV в., л. 283а-311б.

Единствен известен славянски (сръбски) препис на Псевдо-Василиевата редакция на Физиолога. Съдържа 43 слова. Както и гръцките преписи на тази редакция (вж. Sbordone 1936: CVI-CXV), така и А съдържа слова от другите две редакции - от Александрийската и от Византийската. В преписа А словата от отделните редакции не са поместени последователно, а са размесени в обща творба, където текстовете за всяко животно са събрани на едно място. Техният ред следва реда на словата от Александрийската редакция и всяко от тях започва с разказ от нея, а към него са добавени съответните разкази от Византийската или Псевдо-Василиевата редакция. Така се е оформило по едно слово за всяко животно, но понякога значително обогатено с материал от няколко източника. Съставните части на всяко слово представляват пъстра картина (Стойкова 1994: 94-96; вж. тук таблицата Структура на словата в А). В 43-те слова на преписа се съдържат 24 отделни разказа от Псевдо-Василиевата редакция, 35 разказа от Александрийската (в славянски превод, различен от старобългарския, който е запазен само в руски преписи и изследван от Карнеев, вж. Карнеев 1890; Физиолог 1996; Физиолог 1997) и 6 разказа от Византийската редакция; 4 разказа съдържат контаминиран от две различни редакции текст (за гръцките съответствия на текстовете от двете по-ранни редакции вж. Стойкова 1994: 96).

Вторият разказ за вълка завършва с поучението от Слово за бобъра от Псевдо-Василиевата редакция. Това се дължи на характерен пропуск в текста, направен още в протографа на групата гръцки преписи χδΛ (вж. Стойкова 1994: 94, 95-96), поради който липсват словата за пантерата, елена и първата част на словото за бобъра от същата редакция. Славянският преводач е приписал някои слова от гръцкия текст на други животни; така Словото за мечката, поместен в А, в гръцката традиция се отнася до хиената, а Слово за щъркела - до пеликана.

Редът на словата в настоящото издание, представен в табл. Структура на словата в А, следва тяхната последователност в оригиналния текст. Тя се различава от последователността им в преписа, тъй като вероятно при подвързването на ръкописа в него са били разместени листове. Получилите се при това разместване недоразумения в смисъла на текста, които не са отразени в изданието от 1893 г. и в досегашните изследвания, тук са отстранени и първоначалният текст и последователността на словата са възстановени.

Преписът е отдавна известен в науката - издаден е от А. Александров през 1893 г. (Александров 1893). Изследван е от Ст. Гечев (Гечев 1938: 33-53) и А. Стойкова (Стойкова 1994: 91-97). •

Структура на словата в А
Принадлежност на части от словата към отделни редакции:
  - част от Александрийската (основна) редакция
  - част от Псевдо-Василиевата редакция
  - част от Византийската редакция
   - част с текстове от различни слова / редакции
Слово в AЧасти
1.Прьвое ѡ львѣ     
2.Ѡ харадрїи слово 
3.О саврѣ сл̃нчьнѣи повѣсть 
4.О стрьцѣ слѡво  
5.О нощнѣмь вранѣ 
6.О ѡнагрѡⷯ  
7.О єхиднѣ  
8.О ꙁмїи слѡво
 
 
   
9.О ипокѥнтаврѡхь и сирїнѣхь 
10.О ѥжи повѣсть   
11.О панѳїре слѡво   
12.Ѡ ѥребици  
13.О лисици скаꙁанїе  
14.Ѡ китѣ аспедохелѡни  
15.Ѡ аспидѣ дрѹгоє 
16.О птищи великааго гү̈п‘па  
17.О мравольвѣ 
18.Ѡ мравїахь   
19.Ѡ невесткаⷯ слѡво 
20.О инорѡꙁѣ слѡⷡ͡
 
 
 
21.О вльцѣ слѡво 
 
 
22.Ѡ иноцѣ дивиѥмь слѡво 
23.О кастори слѡво 
24.Ѡ медвѣдѣ слѡво 
25.О енидри и о коркодїлѣ  
26.О хнемѡнѣ и о ꙁьмеи 
27.О гавранѣ, и о вранѡⷯ 
28.О грьлици  
29.О жабѣ воднѣи и ѡ сѹсѣи
 
 
30.О ѥлѣни и ѡ ꙁмїи  
31.Ѡ саламан‘дрѣ 
32.О адамантѣ 
33.О ластовици слѡво 
34.О дѹбѣ перидеѯїи 
35.О голѹбѡⷯ   
36.О дрⷪпсѣ 
37.О камени иꙁимающимь ѡгнь 
38.О гадѣ морсцѣмь трьꙁѹбѣ 
39.О стрѹкокамилѣ 
40.О ꙁаѥци 
41.О дѣтлѣ 
42.О ѡрлѣ 
43.Ѡ слонѣ
 
 
 
Сравнение между преписите
Пълен текст