Зверове и птици

В това меню са подредени по азбучен ред всички страници, в които се намират оригиналните текстове на словата от Византийската редакция на Физиолога. Всяка страница започва с кратко представяне на избрания звяр или птица. Под него следват двойки гнезда за отделните преводи, в които се среща съответният текст: Първи, Втори, Трети превод и Смесени слова (последните съдържащи текст, компилиран от Втори и Трети превод). Гнездата се отварят с кликване върху знака +. Едновременното отваряне на две или повече гнезда позволява да се сравняват текстовете на преписи от различните преводи.

Гнездата, озаглавени Сравнение между преписите, представят паралелно всички преписи на текста от съответния превод. Най-долният ред на тези гнезда съдържа кратки коментари към текстовете. Той е снабден и с номерация, която позволява да се посочи (или цитира) всяко място от текста (напр. съ травꙋ: Аспида/Втори превод, (препис) Г: 153).

Гнездата, озаглавени Текстове на преписите, съдържат текстовете на преписите в пълен вид. •