Зверове и птици: Ехидна

Ехидна

ехидьна

гр. ἔχιδνα
lat. viper

Когато малките на ехидната са готови да се родят, те прегризват утробата й.

Цар
 
Цар - ГИМ Москва 371 (л. 373а-373б)
Ѡ ехиднѣ.
ехидна еⷭ͡ ѿ полꙋ и вӥше
имать ѡбраꙁъ ч͝лчь.
а полъ еѧ и ниже
имаⷮ ѡбраⷥ коркодилъ.
ходита же
и мѹжь и жена ѡба накѹпь.
да егда сѧ раꙁгориⷮ жена
и хощет сѧ гонити
идеть к мꙋжеви
иꙁьесть лоно его/
и ꙁачнеⷮ и абїе ѹмреⷮ мѹжь еѧ.
да егⷣа родиⷮ жена
иꙁьедѧⷮ чрева еѧ
чада своя.
и ѹмреⷮ и та
и потоⷨ иꙁӥидѹⷮ
ѡ͝цюѹбїици и м͝триѹбїици
якоⷤ и жидовѣ о͝цꙋѹбїици и м͝триѹбїици.
ѹбиша ѡ͝ца сиреⷱ͡ х͝а.
ѹбиша м͝трь сиреⷱ͡ ц͝рквь.
сега рⷶаͥ и͝ѡа поноси ими
г͝лѧ чада ехиднова
кто покаꙁа ваⷨ бежати
ѿ грѧдꙋщаго гнѣва ⁆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цар // 373б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84